Košice 2008

Materiály z výročnej konferencie v Košiciach.  

 

24. jún 2008:

Materiály workshop: Dva pohľady na kontraktovanie opatrovateľskej služby

(nie všetci prezentujúci mali prezentácie, z uverejnených prezentácií boli kvôli veľkosti súborov odstránené fotografie)

Výročná konferencia SocioFóra:

Aktuálny stav prípravy zákona o sociálnych službách (MPSVR SR, Mgr. Lýdia Brichtová)

MPSVR SR – opatrovateľská služba

Prezentácia stanovísk k návrhu zákona (zástupca SocioFóra, Helena Woleková)
Čo by sme dnes chceli inak. Skúsenosti českých MNO so zavádzaním nového zákona do praxe (SKOK, Martina Zelenková)

Čo nové prináša návrh zákona: 

V oblasti financovania sociálnych služieb – O. Reptová, A. Miklášová

Príspevky – v oblasti inšpekcie kvality služieb a v oblasti kvalifikácie a celoživotného vzdelávania

Inspekce – Olomouc – Zelenkova

 

Na základe diskusií a príspevkov boli vypracované pripomienky, ktoré boli odovzdané v pripomienkovom konaní MPSVR SR.