Linky

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

www.tretisektor.gov.sk 


Vláda SR

www.vlada.gov.sk

 

Národná rada SR

www.nrsr.sk


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

www.employment.gov.sk 

 SKOK – Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací pusobících v sociální a zdravotně sociální oblasti

www.skok.biz


EASPD – European Association of Service Provider for Persons with Disabilities

www.easpd.eu

 

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím

www.nrozp.sk 

 

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb

www.apssvsr.org Centrum poradenstva a vzdelávania, n.o.

www.sluzbymvo.sk


Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov

www.assp.sk

 

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci

www.rpsp.sk

 

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien

www.socia.sk