List ministrovi zdravotníctva k situácii ohľadom očkovania

Už dňa 20. januára 2021 sme zaslali ministrovi zdravotníctva naše nesúhlasné stanovisko k vyhláške MZ SR č. 10/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID 19. Do dnešného dňa sme nedostali žiadnu reakciu a vysvetlenie. Preto sa na ministra zdravotníctva opäť obraciame a prosíme o vysvetlenie, z akých dôvodov boli niektoré cieľové skupiny (bližšie špecifikované v liste v prílohe) vylúčené z prioritného očkovania, a to aj napriek tomu, že potreba ich očkovania vyplynula zo záverov odborných diskusií.

List premiérovi o situácii v službách krízovej intervencie

Vážený pán premiér,

obraciame sa na Vás s prosbou o urgentné riešenie financovania sociálnych služieb krízovej intervencie prostredníctvom dotácie z Vašej rozpočtovej rezervy. Financovanie týchto sociálnych služieb nebolo z rôznych dôvodov dlhé roky vôbec riešené a zostali na chvoste záujmu tak zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako aj vlády SR. Situácia je o to vážnejšia, že v čase pandémie sa problémy s financovaním týchto služieb ešte viac prehĺbili.

Stanovisko k vyhláške MZ SR

Dnes, 20. januára 2021 vyšla vyhláška MZ SR, ktorá určuje kriitériá určovania poradia očkovania. Jej znenie nás nepríjemne prekvapilo a preto Nezávislá platforma SocioFórum na jej znenie ihneď reaguje nasledovným stanoviskom:

 

 

Stanovisko Nezávislej platformy SocioFórum k nepochopiteľnému rozhodnutiu ministra zdravotníctva SR Mareka Krajčího k očkovaniu v sociálnej sfére

 

V pondelok 18. januára 2021 prebehla v médiách a na sociálnych sieťach, aj zo strany ministra zdravotníctva SR Mareka Krajčího, veľká kampaň, ako sa začína s očkovaním tých najzraniteľnejších klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Očakávali sme, že veľmi promptne oba rezorty (zdravotníctva a práce, sociálnych vecí a rodiny) vydajú pravidlá a podmienky očkovania klientov a aj zamestnancov v sociálnej oblasti, aby sa mohol proces očkovania čo najskôr celoplošne naštartovať a zabezpečiť.

Stanovisko k očkovaniu

Stanovisko Nezávislej platformy SocioFórum k očkovaniu proti COVID-19

 

V posledných mesiacoch je situácia v poskytovaní sociálnych služieb veľmi náročná. Ochorenie COVID-19 negatívne a výrazne zasiahlo do života prijímateľov i zamestnancov sociálnych služieb. Ich snahou bolo aj pravidelné sledovanie zdravotného stavu a testovanie všetkých zamestnancov i prijímateľov a dodržiavanie nevyhnutných opatrení, aby sa ochránili zdravie a životy všetkých, tak prijímateľov ako aj zamestnancov. Často to bola nadľudská snaha, vyjadrujeme im obdiv a chápeme, že mnohí z nich sú už aj vyčerpaní.

Stanovisko k situácii v Hronovciach

Nezávislá platforma SocioFórum odsudzuje konanie ľudí v Hronovciach a vyjadruje zásadný nesúhlas s činnosťou zástupcov občianskeho združenia, paradoxne sa nazývajúce Teplo domova, ktorí v rodinnom dome v Hronovciach ubytovávali seniorov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím na základe nájomnej zmluvy, a to vo viac ako v hororových  podmienkach. Takéto občianske združenie poškodzuje dobré meno občianskych združení a iných mimovládnych organizácii, ktoré kvalitne, zodpovedne a čestne poskytujú legálne a registrované sociálne služby pre občanov odkázaných na pomoc iných.

Je treba zdôrazniť, že uvedené občianske združenie v Hronovciach nie je žiadnym legálnym poskytovateľom sociálnej služby a nie je ani domovom sociálnych služieb alebo domovom pre seniorov, ako ho médiá nesprávne označujú, čím rovnako vzbudzujú dojem, že toto občianske združenie patrí k legálnym poskytovateľom sociálnych služieb. Na základe medializovaných informácií je možné zástupcov tohto občianskeho združenia nazvať len podvodníkmi a hyenami páchajúcimi závažnú trestnú činnosť v rovine týrania a zneužívania tých najzraniteľnejším občanov v núdzi, ktorých roky ponechávali prežívať v neľudských a nedôstojných podmienkach. 

Dôstojné starnutie s podporou štátu

Vo štvrtok 3.12. 2020 sa konal odborný okrúhly stôl Aliancie za dôstojné starnutie. Lýdia Brichtová zo SocioFóra prijala ponuku, aby mohla prezentovať očakávania, aké Nezávislá platforma SocioFórum predstavila pred voľbami a tiež to, či a ako sa premietli do programového vyhlásenia vlády. Na stretnutí, ktorého sa zúčastnili aj predstavitelia MPSVR, MZ a MF, sa prezentovali aj výsledky prieskumu Nadácie SOCIA.

Otázky a odpovede o dotáciách na výživové doplnky

V poslednom týždni každý deň vychádzalo množstvo nových informácií v oblasti sociálnych služieb má za následok aj mnoho otázok od poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré sú adresované na MPSVR a tiež aj nám. Z uvedeného dôvodu prinášame niekoľko otázok a odpovedí týkajúcich sa hlavne dotácie na výživové doplnky, ktoré spracoval odbor sociálnych služieb MPSVR.

Výzva ministrovi – nepotrebujeme SPO a SK?

V týchto dňoch nás upozornili niektorí členovia SocioFóra, že neštátne centrá pre deti a rodiny, ktoré zabezpečujú výkon opatrení SPO a SK najmä terénnou a ambulantnou formou, dostali od Ústredia PSVR návrhy zmluv na budúci rok. Z nich vyplýva výrazné zníženie zazmluvených hodín (až o 51 %), ako aj povinnosť vrátiť 25 %, ak hodiny nebudú vyčerpané resp. úrady PSVR ich nevyužijú…. čiže ich čerpanie nie je v rukách samostných CDR. Tento stav považujeme za alarmujúci.