Stanovisko k situácii v Hronovciach

Nezávislá platforma SocioFórum odsudzuje konanie ľudí v Hronovciach a vyjadruje zásadný nesúhlas s činnosťou zástupcov občianskeho združenia, paradoxne sa nazývajúce Teplo domova, ktorí v rodinnom dome v Hronovciach ubytovávali seniorov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím na základe nájomnej zmluvy, a to vo viac ako v hororových  podmienkach. Takéto občianske združenie poškodzuje dobré meno občianskych združení a iných mimovládnych organizácii, ktoré kvalitne, zodpovedne a čestne poskytujú legálne a registrované sociálne služby pre občanov odkázaných na pomoc iných.

Je treba zdôrazniť, že uvedené občianske združenie v Hronovciach nie je žiadnym legálnym poskytovateľom sociálnej služby a nie je ani domovom sociálnych služieb alebo domovom pre seniorov, ako ho médiá nesprávne označujú, čím rovnako vzbudzujú dojem, že toto občianske združenie patrí k legálnym poskytovateľom sociálnych služieb. Na základe medializovaných informácií je možné zástupcov tohto občianskeho združenia nazvať len podvodníkmi a hyenami páchajúcimi závažnú trestnú činnosť v rovine týrania a zneužívania tých najzraniteľnejším občanov v núdzi, ktorých roky ponechávali prežívať v neľudských a nedôstojných podmienkach. 

Hrozné je, že v obci Hronovce k takejto situácii už pred 11 rokmi došlo, keď nelegálny subjekt v nedôstojných podmienkach poskytoval pod rúškom bývania kvázi starostlivosť takmer 30 občanom v rodinnom dome, vedome ich zanedbával a ešte k tomu aj okrádal o ich majetok, úspory a dôchodky a obyvatelia tohto domu záhadne umierali. Napriek tomu, ani dnes obec a ani nikto z kompetentných neboli obozretní a umožnili niekoľko rokov prevádzkovať takéto  „hrôzostrašné ubytovanie“, lebo starostlivosťou nemožno takéto správanie ani nazvať. Veríme, že príslušné orgány promptne vyvodia voči tomuto “občianskemu združeniu” opatrenia, vrátane trestnoprávnych.

Lýdia Brichtová

štatutárka Nezávislej platformy SocioFórum


 

Projekt “Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík” je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.