Dôstojné starnutie s podporou štátu

Vo štvrtok 3.12. 2020 sa konal odborný okrúhly stôl Aliancie za dôstojné starnutie. Lýdia Brichtová zo SocioFóra prijala ponuku, aby mohla prezentovať očakávania, aké Nezávislá platforma SocioFórum predstavila pred voľbami a tiež to, či a ako sa premietli do programového vyhlásenia vlády. Na stretnutí, ktorého sa zúčastnili aj predstavitelia MPSVR, MZ a MF, sa prezentovali aj výsledky prieskumu Nadácie SOCIA.

Starnutie populácie v našej spoločnosti je problém, ktorý vyžaduje zodpovedné riešenie. Myslí si to 54 % Slovákov a Sloveniek, bez ohľadu na vek, vzdelanie, výšku príjmu alebo región, v ktorom žijú. Len 11 % s týmto tvrdením nesúhlasí. Ukázal to prieskum SOCIA – Nadácie na podporu sociálnych zmien, ktorý spolu s ďalšími neziskovými organizáciami neformálne združenými v Aliancii pre dôstojné starnutie, prezentovala vládnym predstaviteľom. Formuluje sa tak spoločenská objednávka, aby sa v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti pristúpilo k významným reformám.

 

Čo si myslia Slováci o dôstojnom starnutí a financovaní zdravotnej a sociálnej starostlivosti?

Splnenie akých podmienok vnímajú ako kľúčové? Akú formu podpory očakávajú od štátu? Chcú zostarnúť doma alebo v zariadeniach sociálnych služieb?

Aj tieto otázky boli súčasťou veľkého reprezentatívneho prieskumu, ktorý koncom augusta iniciovala nadácia SOCIA v spolupráci s prieskumnou agentúrou MNFORCE na reprezentatívnej vzorke 1 000 ľudí. O jeho výsledkoch a plánovaných krokoch vlády v súlade s prijatým Programovým vyhlásením vlády SR aj Národným integrovaným plánom reforiem, diskutovali zástupcovia Aliancie pre dôstojné starnutie spolu s vedúcimi predstaviteľmi kľúčových rezortov – ministerstiev práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotníctva aj financií.

Táto vláda sa zaviazala k ambicióznym zmenám. Obsah a záväzky vyplývajúce z týchto strategických dokumentov sú pre nás dôležité, lebo na základe nich očakávame, že v oblasti dlhodobej starostlivosti o chorých či ľudí odkázaných na pomoc druhých, sa budú diať zásadné reformy. Sme v hodine dvanástej a nemôžeme si dovoliť, aby tieto reformné snahy zastavil COVID-19 či čokoľvek iné,“ hovorí Lýdia Brichtová z Nezávislej platformy SocioFórum.

Štát sa má vedieť postarať o dlhodobo chorých a odkázaných

 

Až 68 % ľudí, bez ohľadu na výšku svojho príjmu, si myslí, že finančná podpora štátu v starostlivosti o dlhodobo odkázaných je nedostatočná. S týmto tvrdením súhlasí aj mladšia populácia, respondenti vo vekovej skupine 18 – 29 rokov. Rovnaké percento občanov si myslí, že zabezpečenie starostlivosti o dlhodobo chorých je výhradne alebo viac záležitosťou štátu ako ich osobnou vecou a očakávajú zo strany štátu silnejšie kompetencie a podporu.

„Oceňujeme, že sme spolu s predstaviteľmi vlády našli zhodu o nevyhnutnosti implementácie dlhodobo diskutovaných opatrení v oblastiach zdravotnej aj sociálnej starostlivosti. Pretože aj z výsledkov prieskumu vidíme, že podmienky života odkázaných seniorov zaujímajú nielen starších či dnešných štyridsiatnikov, ale aj mladých ľudí, ktorí sa chcú lepšie postarať o svojich blízkych – rodičov alebo starých rodičov,“ komentuje výsledky Maria Machajdíková z nadácie SOCIA.

Najdôležitejšia je lekárska starostlivosť a bezbariérový prístup

Najväčšiu dôležitosť pri zabezpečovaní štandardov dôstojného starnutia ľudia prikladajú dostupnosti nepretržitej lekárskej starostlivosti (73 %), bezbariérovým priestorom (72 %) a dostupnosti potrebných hygienických pomôcok (70 %). Viac ako polovica respondentov v prieskume uviedla, že ľudia majú podľa nich problém so zaobstaraním potrebných pomôcok, ktoré im pomáhajú zabezpečiť hygienické potreby a ľudskú dôstojnosť. Až 73 % si myslí, že ich úhrada by mala byť výhradne alebo viac vecou štátu. 70 % respondentov je presvedčených, že rovnako by mal štát uhrádzať lieky, rehabilitácie či terapie. Viac ako polovica ľudí je tiež presvedčená, že si nemôžu finančne dovoliť ani ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť vo svojich domácnostiach, aj keď túto formu by preferovalo až 93 % z nich.


Porovnanie výsledkov prieskumu Aliancie za dôstojné starnutie z roku 2019 so strategickými dokumentami vlády

prezentácia výsledkov prieskumu v augusta 2020

 

 

Projekt “Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík” je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.