Stanovisko k vyhláške MZ SR

Dnes, 20. januára 2021 vyšla vyhláška MZ SR, ktorá určuje kriitériá určovania poradia očkovania. Jej znenie nás nepríjemne prekvapilo a preto Nezávislá platforma SocioFórum na jej znenie ihneď reaguje nasledovným stanoviskom:

 

 

Stanovisko Nezávislej platformy SocioFórum k nepochopiteľnému rozhodnutiu ministra zdravotníctva SR Mareka Krajčího k očkovaniu v sociálnej sfére

 

V pondelok 18. januára 2021 prebehla v médiách a na sociálnych sieťach, aj zo strany ministra zdravotníctva SR Mareka Krajčího, veľká kampaň, ako sa začína s očkovaním tých najzraniteľnejších klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Očakávali sme, že veľmi promptne oba rezorty (zdravotníctva a práce, sociálnych vecí a rodiny) vydajú pravidlá a podmienky očkovania klientov a aj zamestnancov v sociálnej oblasti, aby sa mohol proces očkovania čo najskôr celoplošne naštartovať a zabezpečiť.

Trvalo to dlhšie, ako sme predpokladali, ale najviac nás zarazil obsah včerajšej vyhlášky č. 10, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID 19, ktorú vydal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.

Je pre nás nepochopiteľné, prečo z uvedenej vyhlášky vypadli viaceré dôležité cieľové skupiny na prioritné očkovanie, ako napríklad:

  • zamestnanci ambulantných a terénnych služieb,
  • prijímatelia ambulantných a terénnych sociálnych služieb,
  • zamestnanci sociálnoprávnej ochrany,
  • ľudia bez domova,
  • marginalizované rómske komunity,
  • azylanti.

Týmto prístupom minister zdravotníctva SR spôsobil nielen chaos a neistotu v sociálnych službách pri tak dôležitom opatrení, ktorým je očkovanie, ale prejavil aj neúctu voči svojim odborníkom a odborníkom z rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí sa na obsahu vyhlášky a usmernenia dohodli.

Myslíme si, že aj v dôsledku vyššie uvedeného, sa proces očkovania v sociálnej sfére skomplikuje a spomalí, zníži sa záujem a dôvera ľudí v očkovanie a nedostavia sa v najbližšom období očakávané efekty, ktoré by značne znížili šírenie ochorenia COVID-19 a pomohli zachrániť životy ľudí z najzraniteľnejších skupín, o ktorých sa často hovoria predstavitelia vlády v médiách.

 

Lýdia Brichtová

Za Nezávislú platformu SocioFórum

 

Stanovisko v vyhláške MZ 

 

 

Projekt “Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík” je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.