Opatrovateľská služba a služba v útulku

V tejto pandeickej situácii niektorí poskytovatelia služieb krízovej intervencie adresovali otázky ohľadom zabezpečenia starostlivosti o odkázaných klientov na ministerstvo. Vzhľadom na  nejednotný výklad a hlavne na nejednotnú aplikáciu ustanovenia § 41 odsek 3 zákona č.448/200 8Z.z. v praxi, ktorý upravuje prípady nemožnosti poskytovať opatrovateľskú službu v taxatívne vymenovaných prípadoch,  nižšie nájdete odpoveď, ktorej obsahom je jednoznačný právny názor MPSVR o tom, že opatrovateľskú službu  možno poskytovať aj vtedy, ak sa prijímateľovi poskytuje sociálna služba v útulku.

Aby sme bližšie vysvetlili dôvody pre takýto právny názor a pre  lepšie pochopenie predmetnej veci, uvádzame  stručne aspoň niektoré argumenty, o ktoré sa je možné oprieť aj v implementačnej praxi. Prijímateľovi sa v zariadení sociálnej služby, ktorým je útulok poskytuje  sociálna služba, vrátane ubytovania len na určitý čas a toto ubytovanie mu v čase nepriaznivej sociálnej situácie vlastne nahrádza  bývanie v domácom prostredí, ktoré z rôznych dôvodov nemá zabezpečené alebo ho nemôže užívať.  Opatrovateľská služba, ktorá je jednou z terénnych sociálnych služieb sa  poskytuje fyzickej osobe/prijímateľovi v jeho prirodzenom sociálnom prostredí alebo v domácom prostredí a bývanie napr. v útulku je v čase nepriaznivej sociálnej situácie pre prijímateľa jeho prirodzeným sociálnym porostredím. Navyše  v útulku sa v rámci odborných činností neposkytuje prijímateľom pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 v rozsahu podľa prílohy č.4 citovaného zákona.

Preto, ak je prijímateľ sociálnej služby v útulku odkázaný na pomoc inej osoby, t.j. na opatrovanie a spĺňa všetky zákonom ustanovené podmienky, niet právneho dôvodu pre ktorý by sa mu táto pomoc nemala a nemohla poskytnúť aj v útulku, keď hlavným cieľom opatrovateľskej služby je ochrana života a zdravia občana, ktorého život a zdravie by bolo ohrozené, ak by sa mu táto pomoc a podpora neposkytla a to  len preto, že sa nachádza v útulku. Sme toho názoru, že iný postup/iná implementácia, ako sme vyššie uviedli, by boli v rozpore s Ústavou SR a aj so samotným zákonom o sociálnych službách.


MPSVR OS v utulku.pdf


 

Projekt “Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík” je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.