Spôsob výpočtu úhrady za opatrovateľskú službu u manželskej dvojice

Február 2020

OTÁZKA:

Klientovi (manžel) sa poskytuje opatrovateľská služba (OS) v rozsahu 7 hodín denne, pričom úhrada za hodinu OS je 1,70 eur. Výška mesačnej úhrady predstavuje 273,70 eur (23 dní x 1,70×7=273,70). V akej výške bude klient platiť úhradu, ak jeho príjem/dôchodok je vo výške 400 eur mesačne a príjem/dôchodok jeho manželky predstavuje 370 eur mesačne?

 

ODPOVEĎ:

Pri výpočte výšky úhrady klienta (manžela) za opatrovateľskú službu je potrebné vychádzať z nižšie uvedených ustanovení zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách


§ 72a

(8) Na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú príjmy u

     a) posudzovanej fyzickej osoby jej príjem a príjem jej manžela alebo manželky

 

(13) Príjem posudzovanej fyzickej osoby sa určí tak, že súčet príjmu posudzovanej fyzickej osoby a príjmov osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú podľa odseku 8, sa vydelí počtom osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú podľa odseku 8.


§ 73

(1) Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu a pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,65-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.

 

Manželia sa považujú za spoločne posudzované osoby a ich príjmy sa posudzujú a spoločne započítavajú, preto je potrebné príjmy manželov spočítať a keďže sú to dve osoby, vypočítaný/súčet príjmov manželov vydelíme následne číslom dva (370+400):2=385 eur. Táto suma je východiskovou sumou pre platenie úhrady zo strany manžela, t. j. prijímateľa sociálnej služby. Keďže ustanovenie § 73 odsek 1 citovaného zákona určuje výšku ochrany príjmu pri opatrovateľskej službe, vo výške 1,65-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, prijímateľovi sociálnej služby musí zostať 346,83 eur mesačne. Následne od  príjmu, ktorý pripadá na manžela, je potrebné odpočítať sumu ochrany príjmu a výsledná suma predstavuje sumu, ktorú môže klient platiť ako úhradu, t. j. 385-346,83=38,17 eur.

Aby bolo jasné, prečo sa neuplatňuje ochrana príjmu pri opatrovateľskej službe aj na manželku, dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na  nasledovné ustanovenie:

 

§  73 odsek 10

Ak sa príjem prijímateľa sociálnej služby spoločne posudzuje a spoločne započítava s príjmami osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú, po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať suma uvedená v odsekoch 2 až 5 a fyzickým osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú s príjmom prijímateľa sociálnej služby, musí zostať mesačne z ich príjmu najmenej 1,65-násobok sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom.

Z citovaného ustanovenia vyplýva, že  toto ustanovenie sa nevzťahuje na opatrovateľskú službu (na ostatné sociálne služby, napr. celoročná pobytová sociálna služba, ambulantná sociálna služba, ktoré sú upravené v odsekoch 2 až 5 sa ochrana príjmu vzťahuje aj na spoločne posudzované osoby), čo si viacerí poskytovatelia neuvedomujú. Právna úprava pri opatrovateľskej službe je tak voči spoločne posudzovanej osobe (v danom prípade pre manželku) priaznivejšia, nepodieľa sa na úhrade manžela.

Nezaplatenú časť úhrady vo výške 235,53 eur (273,70-38,17=235,53) je možné požadovať od plnoletých zaopatrených detí alebo rodičov (buď dobrovoľne dohodou alebo na základe rozhodnutia o povinnosti platiť úhradu) a v prípade, že ani tieto fyzické osoby nie sú schopné nezaplatenú časť úhrady platiť (napr. majú nízky príjem), stáva sa nezaplatená časť úhrady pohľadávkou poskytovateľa, ktorú si môže vymáhať najneskôr v dedičskom konaní. 

 

Odpoveď spracovala: Lýdia Brichtová