Programovanie ESIF 2021-2027 – dotazník

Začiatkom tohto roka sme požiadali členov SocioFóra o vyplnenie dotazníka, ktorý bude slúžiť ako podklad do diskusií. Hlavným cieľom bolo zistiť, čo by mali byť najdôležitejšie priority podpory z fondov EÚ z pohľadu organizácií, ktoré poskytujú sociálne služby.

V dotazníku sme reagovali na priority určené vládou, na ktorom spolupracovala štátna správa s expertami zo SAV a konzultovala so samosprávou, neziskovým i súkromným sektorom, ako aj s rôznymi profesijnými združeniami.. V októbri 2019 bol jednomyseľne schválený Radou vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027 dokument Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027. Návrh obsahuje 5 tematických oblastí: INTELIGENTNEJŠIA EURÓPA, EKOLOGICKEJŠIA nízkouhlíková EURÓPA, PREPOJENEJŠIA EURÓPA vďaka posilneniu mobility a regionálnej prepojenosti IKT, SOCIÁLNEJŠIA EURÓPA vďaka vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv, EURÓPA BLIŽŠIE K OBČANOM vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja mestských, vidieckych a pobrežných oblastí a miestnych iniciatív.

Prinášame teda výsledky dotazníka, na ktorý odpovedali členovia SF.

Dotaznik ESIF SF

 

Celé znenie dokumentu (Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027) nájdete tu:

https://bit.ly/35f8Xw1