Rekreačné poukazy

Informácia k spôsobu klasifikácie príspevkov na rekreáciu zamestnancov ZSS

 

Na Valnom zhromaždení v decembri, ale aj v inej komunikácii sa členovia SocioFóra pýtali na rekreačné poukazy, presnejšie otázky sa týkali sa problémov a možnosti klasifikácie a zohľadnenia výdavkov Vášho zariadenia sociálnych služieb na „rekreačné poukazy” Vašich zamestnancov. Pani Brichtová pripravila nasledovnú informáciu:

Výdavky/náklady vynaložené na zaplatenie príspevku na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce sa klasifikujú na položke 637 Služby, podpoložke 637006 Náhrady. Ide o informáciu, ktorá je zverejnená aj na stránke MF SR:

https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/regulacny-komplex-pravnych-noriem-metodickych-postupov-z-oblasti-rozpoctovehoprocesu/rozpoctova-klasifikacia/casto-kladene-otazky/.

ÚPLNÉ ZNENIE Opatrenia MF SR z 8.decembra 2004 č. MF-010175-2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie nájdete na nasledovnom webovom na sídle:

https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/regulacny-komplex-pravnych-noriem-metodickych-postupov-z-oblasti-rozpoctoveho-procesu/rozpoctova-klasifikacia/uplne-znenie-opatrenia-ministerstva-financii-slovenskej-republiky-z-8-decembra-2004-c-mf/010175/2004-42-ktorym-us/

Z uvedeného vyplýva, že aj náklady na príspevok na rekreáciu sa považujú za oprávnené náklady, ktoré si môžete uplatňovať pri zúčtovaní výdavkov /nákladov na poskytovanie sociálnej služby na účely finančného príspevku na prevádzku či už pre vyššie územné celky alebo obce.

Podotýkame, že povinnosť poskytovať príspevok na rekreáciu sa týka len tých zariadení sociálnych služieb/zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov a to pre zamestnancov, ktorých pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov.

Predmetný problém som dňa 8.1.2020 osobne konzultovala aj so zamestnancami odboru sociálnych služieb MPSVR, na ktorých sa doteraz žiadny poskytovateľ neobrátil s uvedeným problémom. V záujme eliminácie možných problémov v praxi však prisľúbili, že o možnosti klasifikácie a zohľadnenia výdavkov na príspevky na rekreáciu budú písomne informovať aj vyššie územné celky a ZMOS.