Duševné zdravie a zmysluplný život

Začiatkom septembra sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia Duševné zdravie a zmysluplný život. 

Stretli sme sa pri príležitosti 15. výročia vzniku Národného programu duševného zdravia Slovenskej republiky (ďalej NPDZ), ktorý prispel okrem iného aj k zmene v povedomí spoločnosti o duševnom zdraví. Napríklad tým, že aj v tejto oblasti dochádza k prekonávaniu povestného nedemokratického „o nás bez nás“. 

NPDZ sa opiera o Koncepciu Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej WHO) z roku 2002 o podpore a prevencii duševného zdravia. Podľa nej sú za jeho podporu zodpovední predovšetkým tí, ktorí majú vytvárať vhodné podmienky pre zdravý vývoj občanov, čiže spoločnosť, rodina a vzdelávací systém. Od tejto podpory sa odvíjajú nasledujúce tri stupne prevencie: primárna, sekundárna a terciárna. Primárna prevencia sa zameriava na ochranu jednotlivcov pred ochorením, zraňovaním a zneužívaním; sekundárna predstavuje ich liečbu a terciárna sa zameriava na ich rehabilitáciu.

Viac informácii o konferencii nájdete: www.mhbratislava.sk 

Po 15 rokov, keď sa viaceré návrhy NPDZ nepodarilo dostať do života je potrebné mnoho vecí znovu prerozprávať a najmä otvoriť verejnú diskusiu. Preto na koncerencii bolo pripaté vyhlásenie a Výbor SocioFóra sa s nimi stotožnil a vyjadril im podporu.

https://www.mhbratislava.sk/wp-content/uploads/2019/09/Vystupny-dokument_MHBratislava_2019.pdf