Informácia k Všeobecne záväznému nariadeniu Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2018 zo dňa 26.1.2018

http://www.region-bsk.sk/SCRIPT/ViewFile.aspx?docid=10072321

 

Chceli by sme upriamiť Vašu pozornosť na nové VZN Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2018 zo dňa 26.1.2018, v ktorom sa upravujú bližšie podmienky poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

 

Z hľadiska neverejných poskytovateľov je dôležité

upozorniť na to, že citované všeobecne záväzné nariadenie sa týka výlučne poskytovania finančného príspevku na prevádzku a finančného príspevku na odkázanosť pre tie druhy sociálnych služieb, ktoré BSK môže financovať(fakultatívne) a nemá povinnosť ich financovať (obligatórne). BSK vo svojom VZN uvádza len tri druhy sociálnych služieb, ale zákon o sociálnych službách umožňuje vyššiemu územnému celku financovať aj iné druhy sociálnych služieb.

Ide napr. o nasledovné druhy sociálnych služieb a situácií:

 1. sprostredkovanie osobnej asistencie
 2. monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
 3. krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií
 4. sprostredkovanie tlmočníckej služby
 5. pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností
 6. služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa

Ďalšou možnosťou financovania zo strany BSK je financovanie zariadení podmienených odkázanosťou (podporované bývanie, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie), v prípadoch, keď finančný príspevok na poskytovanie týchto sociálnych služieb z rôznych dôvodov neposkytlo MPSVR alebo obec (napr. z dôvodu, že poskytovateľ zvýšil počet miest, začal poskytovať sociálnu službu v priebehu roka).

 

Z uvedeného vyplýva, že pre poskytovanie finančných príspevkov na prevádzku na vybrané druhy sociálnych služieb, ktoré je BSK povinné financovať, sa citované VZN nevťahuje, ako to je aj explicitne uvedené v ustanovení § 1, bod.1 citovaného VZN a BSK je povinné postupovať v súlade s príslušnými podmienkami ustanovenými v zákone o sociálnych službách.

Ide o nasledovné druhy sociálnych služieb:

 1. útulok
 2. domov na pol ceste
 3. zariadenie núdzového bývania
 4. zariadenie dočasnej starostlivosti o dieťa
 5. zariadenie podporovaného bývania
 6. rehabilitačné stredisko
 7. domov sociálnych služieb
 8. špecializované zariadenie
 9. služba včasnej intervencie
 10. tlmočnícka služba
 11. sociálna služba v integračnom centre,
 12. podpora samostatného bývania
 13. špecializované sociálne poradenstvo ako samostatná odbornú činnosť
 14. sociálna rehabilitácia ako samostatná odborná činnosť

 

Prajeme Vám úspešné a bezproblémové poskytovanie sociálnych služieb a veľa zdaru pri rokovaniach s regionálnou samosprávou.