Download this file (dopady novely WEB.pdf)

Ekonomicky oprávnené náklady – odmeňovanie

finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou neverejným poskytovateľom (§ 78a zákona o sociálnych službách), ktorý poskytuje MPSVR SR, je možné použiť výlučne na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby vo výške, ktorá zodpovedá výške

platu podľa osobitného predpisu, a na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie zamestnávateľom z tohoto príjmu. 

Pre lepšiu orientáciu a pomoc v osobitnom právnom predpise, ktorým je zákon č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme… by sme Vás chceli upozorniť na materiály týkajúce sa a súvisiace s týmto osobitným právnym predpisom (okrem zákona č. 553/2003 Z. z. je to aj vzorový platový poriadok), ktoré vypracovala Ing.Viera Filipová, zamestnankyňa odboru sociálnych služieb, MPSVR SR a bol daný k dispozícii verejnosti.

Download this file (Odmenovanie_Filipova_Viera.pdf)Odmeňovanie 1844 Kb

Download this file (2011 - Vzorovy platovy poriadok - aktual.doc)Vzorový platový poriadok 84 Kb