Download this file (Ziadost_poskytnutie_zalohy.doc)

Nové podmienky poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci

Nové podmienky poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci

 

Dňom 1. 1. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 351/2017 Z. z., ktorým sa

mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Uvedená právna norma obsahuje viaceré zmeny, ktoré menia systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (nazývané ako zariadenia sociálnej pomoci). Pôjde o obligatórne uhrádzanie všetkých ošetrovateľských výkonov (nielen 9) príslušnými zdravotnými poisťovňami pre zariadenia sociálnej pomoci, ktoré budú mať so zdravotnými poisťovňami  uzavreté zmluvy. Zariadenia sociálnej pomoci však budú musieť spĺňať určité zákonom stanovené podmienky.

Vybrané povinnosti  zariadení sociálnej pomoci:

·         poskytovať  ošetrovateľskú starostlivosť zamestnancami, ktorí spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa osobitného predpisu,

·         poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť v súlade so štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi, 

·         spĺňať základné materiálno-technické vybavenie podľa prílohy č. 1),

·         viesť zdravotnú dokumentáciu podľa § 19 ods. 2.

 Ďalšie povinnosti zariadenia sociálnej pomoci

Zariadenie sociálnej pomoci s uzatvorenou zmluvou so zdravotnou poisťovňou bude povinné určiť si zodpovednú osobu.  Zodpovedná osoba môže byť určená najviac pre dve zariadenia sociálnej pomoci, ak každé z týchto zariadení sociálnej pomoci má menej ako 10 lôžok určených pre poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti a musí byť v pracovnoprávnom vzťahu s každým z týchto zariadení sociálnej pomoci  a nesmie vykonávať činnosť odborného zástupcu poskytovateľa.

Kvalifikačné predpoklady zodpovednej osoby

·        Zodpovedná osoba  musí mať  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, trojročnú odbornú prax  a spĺňať odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská odboroch chirurgie alebo onkológii.

Kto posudzuje  splnenie indikačných kritérií?

·         zodpovedná osobaindikuje všeobecný lekár na základe návrhu zodpovednej osoby o potrebe poskytovania ošetrovateľskej starostlivosť

Komu zariadenie  sociálnej pomoci poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť?

·         fyzickej osobe umiestnenej v ZSS alebo zariadenia SPOaSK, ktorá spĺňa indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti

 

Novela zákona o zdravotnej starostlivosti a ďalších príslušných zdravotníckych zákonov nadobudli účinnosť 1. 1. 2018, ale MZ SR ešte nemá schválené príslušné vykonávacie predpisy (vyhlášky a opatrenia), ktorých predmetom bude  určenie indikačných kritérií, určenie minimálnej siete (počet lôžok v jednotlivých samosprávnych krajoch podľa podielu poistencov príslušnej zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov v danom samosprávnom kraji) a výška úhrady. Predpokladaná účinnosť vykonávacích predpisov je 1. 2. 2018.

Napriek uvedenej skutočnosti vám odporúčame, aby si tí poskytovatelia, ktorí majú  záujem a už v súčasnosti  na základe  skúseností a praxe vedia posúdiť, že ich klienti  sú odkázaní nielen na sociálnu službu, ale aj na  ošetrovateľské výkony a predpokladajú, že splnia podmienky ustanovené zákonom,  aby  si podali na príslušné zdravotné poisťovne žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti/zdravotnej starostlivosti, nakoľko počet lôžok ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré budú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia je obmedzený/určený minimálnou sieťou v celkovom počte 10 000 miest pre Slovenskú republiku.

 

Odporúčame vám, aby ste navštívili jednotlivé webové stránky príslušných zdravotných poisťovní, kde nájdete vzory žiadostí a rovnako sa informovali  v príslušnej zdravotnej poisťovni, aké doklady je potrebné k žiadosti predložiť.

 

Ide o nasledovné webové sídla: 

VŠZP

https://www.vszp.sk/poskytovatelia/zmluvne-vztahy/   

 

Dôvera:

https://www.dovera.sk/lekar/tema-tlaciva-a-ziadosti/a85/vsetky-tlaciva-pre-poskytovatelov

 

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

 

Union:

https://www.union.sk/poskytovatelia-zmluvy-s-poskytovatelmi

 

Poznámka:

počítajte s tým, že sa nemusíte stretnúť s ochotou a porozumením, pretože aj pre pobočky ZP je to nová agenda a chvíľu im bude trvať, kým si ju osvoja. SocioFórum ponúka zdieľanie skúseností na soc@list.changenet.sk (budeme radi ak túto možnosť využijete, ak by Vám to nefungovalo, pošlite zamýšlaný príspevok s komentárom na zdieľanie na adresu socioforum@socia.sk

 

Zdroj: SocioFórum

Download this file (znenie_novely.doc)Znenie novely 23 Kb