Download this file (Ziadost_poskytnutie_zalohy.doc)

Žiadosť o vyplatenie zálohy – návrh listu pre poskytovateľov

Milí priatelia/členovia SocioFora,

 

sme si vedomí toho, že viacerí z Vás sa ocitnú v I. štvrťroku 2018 v neľahkej finančnej situácii v dôsledku toho, že nie je známe v akom období s Vami MPSVR SR uzavrie zmluvu o poskytnutí finančných

príspevkov na financovanie sociálnych služieb a kedy Vám budú následne poskytnuté finančné prostriedky. Z uvedených dôvodov Vám v prílohe zasielame návrh textu listu, ktorým môžete požiadať Váš príslušný samosprávny kraj o vyplatenie zálohy na I.štvrťrok 2018. Oprávnenie požadovať vyplatenie zálohy na financovanie sociálnych služieb vyplýva z dohody zástupcov MPSVR a zástupcov vyšších územných celkov na rokovaní dňa 12.12.2017 a ktorá je uverejnená aj na nasledovnom webovom sídle: https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/kraje-daju-socialne-sluzby-viac-financii.html 

 

Download this file (Ziadost_poskytnutie_zalohy.doc)žiadosť o poskytnutie zálohy na financovanie sociálnych služieb od VÚC 35 Kb

 

S podravom 

 

Lýdia Brichtová

Mária Machajdíková

Helena Woleková