Krátka správa k novele a z NR SR

Správa z prerokovávania novely zákona o sociálnych službách v NR SR

 

Rozprava o novele zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách trvala v parlamente takmer 5 hodín a vystúpilo v nej 12 poslancov s pozmeňujúcimi návrhmi alebo stanoviskami k jej obsahu. O nich hlasovali poslanci vo štvrtok 19. októbra.

Z návrhov, ktoré predkladala Platforma za spravodlivé financovanie sociálnych služieb (návrhy si môžete prečítať kliknutím na link), si minister a koaliční poslanci osvojili len niekoľko. Nepredlžuje sa lehota na posudzovanie odkázanosti občana, zo zmluvy o poskytovaní finančného príspevku sa vypúšťajú dôvody jednostrannej výpovede a odstúpenia od zmluvy, z hľadiska regulácie kapacít sa v pobytových službách bude garantovať ich súčasný stav. Novým (ani starým) poskytovateľom sociálnych služieb nehrozí, že napriek tomu, že splnia všetky podmienky zostanú bez peňazí, pretože ministerstvo už minulo plánované prostriedky. Hodnotenie kvality služieb sa odkladá do augusta 2019.

Poslanci predniesli aj návrhy, ktoré neboli predmetom doterajšej diskusie. Zmäkčujú reguláciu komunitných centier, aby si v minulosti osvedčení a úspešní pracovníci mohli doplniť požadované vzdelanie do roku 2023. Rušia ustanovenie, podľa ktorého sa požaduje vlastnoručne overený podpis na formulároch sociálnych zariadení aj od ľudí, ktorí to pre svoj zdravotný stav už nie sú schopní urobiť. Na milosť boli vzatí aj tzv. „tancujúci seniori“, ktorí nespĺňajú nové podmienky z hľadiska dnes požadovaného stupňa odkázanosti, pretože nastúpili do zariadení, ktoré mali charakter penziónov. Dnes ich v štruktúre sociálnych služieb už nenájdete, ale ľudia v zariadeniach zostali.

Nedošlo k žiadnemu prekvapeniu. Koaliční poslanci predniesli návrhy, s ktorými súhlasil minister, opoziční zase tie, s ktorými nesúhlasil. No zatiaľ, čo opoziční poslanci podporili návrhy tých koaličných, títo sa pri návrhoch opozície väčšinou zdržali hlasovania. Takže im žiadny návrh neprešiel.

Minister rešpektoval uznesenie vlády a vypustil z pôvodného návrhu valorizáciu štátneho príspevku podľa minimálnej mzdy. Tento najviac oceňovaný návrh zostal visieť vo vzduchu s prísľubom inovatívneho riešenia v budúcom roku. Na budúci rok je sľúbená aj diferenciácia príspevku na poskytovanie služieb pre jednotlivé formy služieb a skupiny ich prijímateľov. Uvidíme.

Milosti sa nedostalo službám krízovej intervencie, ani ďalším komunitným službám, ktorých poskytovatelia sú na pokraji zániku. A to je veľká škoda, lebo práve oni predstavujú nové trendy sociálnej pomoci ohrozeným skupinám obyvateľstva.

Návrh zákona, ktorý prešiel druhým čítaním, nenapĺňa očakávania neverejných poskytovateľov služieb. Nepodarilo sa súbežne s jeho prípravou pracovať na novom objektívnom a nezávislom modeli posudzovania odkázanosti a na zrovnoprávnení verejných a neverejných poskytovateľov. Štát prevzal na seba ďalšie úlohy bez toho, aby hľadal a našiel spôsob ako primäť obce, mestá a samosprávne kraje, aby sa ujali svojej nenahraditeľnej roly „uspokojovať potreby svojich občanov“.

Vzhľadom k tomu, že väčšina návrhov bola prednesená v rozprave, muselo byť konečné hlasovanie odložené až do 3. čítania, ktoré bude na začiatku budúcej schôdze NR SR. Prijaté zmeny musia ešte prejsť legislatívnou kontrolou príslušného odboru NR SR. Je to ochrana pred tým, aby nové schválené pripomienky nespôsobili v zákone väčší zmätok ako je v ňom v súčasnosti..

 

Štvrtok, 19. 10. 2017 spísala Helena Woleková