NESsT – Program rozvoja sociálneho podnikania na Slovensku 2012

s radosťou vám oznamujeme vyhlásenie “NESsT – Programu rozvoja sociálneho podnikania”, ktorý má za cieľ podporu rozvoja sociálneho podnikania na Slovensku. Za týmto účelom pozývame k účasti nasledujúce subjekty, ktoré majú záujem o zhodnotenie uskutočniteľnosti svojich podnikateľských zámerov, spustenie nového alebo rozšírenie už existujúceho sociálneho podniku (SP):

 

 Mimovládne neziskové organizácie (MNO),

 Podnikateľské subjekty so sociálnym zameraním,

 Obce uvažujúce o spustení alebo rozšírení sociálnych podnikov (obecných firiem).

Tento program má plnú podporu partnera organizácie NESsT- Regionálneho centra UNDP pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov- a je súčasťou národného projektu UNDP “Sociálna ekonomika: Inovatívny model ekonomického a sociálneho rozvoja na Slovensku” (pre viac informácií viď nižšie), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov ESF prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Cieľom tohto programu je zvýšiť schopnosť vyššie uvedených subjektov zhodnotiť uskutočniteľnosť nových podnikateľských modelov alebo ďalej rozvinúť existujúce SP a zvýšiť tak ich sociálny dopad. Účastníci programu budú mať možnosť vytvoriť kompletný podnikateľský plán pre svoj sociálny podnik. Počas obdobia tvorby tohto plánu zorganizuje NESsT “Deň sociálneho podnikania”, kde budú mať predstavitelia SP jedinečnú príležitosť stretnúť sa s expertmi, ľuďmi z praxe, ako aj s potenciálnymi investormi.

 

viac informácií: Výzva na podanie prihlášky do NESsT – PDF