www.bgsfm.sk

Grantová výzva Blokový grant pre MVO…

www.bgsfm.skBlokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko – slovenskej spolupráce (ďalej len Blokový  grant) pozostáva z 2 častí:

 

   1. Blokový grant pre MVO a

   2. Blokový grant pre podporu partnerstiev


Blokový grant pre MVO
je strategicky zameraný na vytvorenie funkčnej grantovej schémy na podporu slovenských MVO, ktoré realizujú aktivity v sociálnej a enviromentálnej oblasti prostredníctvom tzv. Malých projektov. Blokový grant pre podporu partnerstiev je zameraný na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarských inštitúcií prostredníctovm tzv. Spoločných projektov.

Na financovanie Malých projektov je celkom vyčlenených 2 652 983 Eur a na financovanie Spoločných projektov 1 149 541 Eur. Nadácia Ekopolis vyberie projekty na základe súťaže, ktorej podmienky zverejní formou grantových výziev v roku 2012.

Grantová výzva na predkladanie projektov bola vyhlásená dnes, 5. marca 2012. Všetky informácie o otvorenej výzve nájdete na www.bgsfm.sk. Uzávierka na prijímanie žiadostí je 10. mája 2012.


Informačné semináre budú: 15. marca v Košiciach, 20. marca v Banskej Bystrici a 22. marca v Bratislave

Pozvánky na informačné semináre nájdete na www.bgsfm.sk alebo na www.socia.sk
 

Blokový grant je súčasťou Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a je tvorený z príspevkov Švajčiarskej konfederácie a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Nadácia Ekopolis (www.ekopolis.sk) ho realizuje v partnerstve s Karpatskou nadáciou (www.karpatskanadacia.sk) a nadáciou SOCIA (www.socia.sk).