EASPD

O nás

SocioFórum je neformálna platforma mimovládnych neziskových organizácií, ktoré pôsobia v sociálnej, humanitárnej a zdravotnej oblasti. SocioFórum pokračuje v napĺňaní poslania a programu Sekcie humanitných a charitatívnych činností Grémia tretieho sektora, ktorá aktívne fungovala nepretržite od roku 1993. Od roku 2001 celoslovenské Grémium kládlo zvýšený dôraz na regionálne zastúpenie a regionálnu koordináciu MNO. Sociálne MNO rešpektovali tento vývoj, ale vzhľadom na svoje potreby sa na výročnej konferencii 19. júna 2001 v Sielnici dohodli nasledovne:

  • chcú mať naďalej svoju nezávislú a neformálnu platformu, ktorou bude SocioFórum (namiesto pôvodnej sekcie),
  • chcú byť súčasťou širokej koalície MVO na Slovensku a hlásia sa ku Grémiu tretieho sektora, resp. k jeho následníkom.


Základným poslaním
SocioFóra je obhajovať a presadzovať záujmy a požiadavky MNO, ktoré pracujú pre ľudí sociálne, zdravotne, či inak znevýhodnených. SocioFórum vykonáva advokačné aktivity najmä v prospech MNO, ktoré poskytujú sociálnu pomoc v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, zákona 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti.


Ciele platformy:

  • dosiahnuť rovnoprávne postavenie neštátnych poskytovateľov a ich klientov v prístupe ku službám a k verejným zdrojom, určeným pre tieto služby
  • usilovať o vytvorenie takých podmienok pre prístup k verejným zdrojom EÚ, ktoré budú rešpektovať základné pravidlá činnosti a hospodárenia MNO
  • podporovať reformu systému sociálnych služieb a transformáciu služieb sociálnych zariadení najmä šírením informácií, nových poznatkov a iniciovaním diskusií
  • aktivizovať regionálne skupiny SocioFóra a podporovať (informačne) ich účasť na analýze potrieb obyvateľov územia a plánovaní rozvoja sociálnych služieb.

Stanoviská a aktivity SocioFóra pripravuje Výbor SocioFóra, ktorý je splnomocnený prijímať rozhodnutia v mene platformy. V prípade personálnych nominácií výbor informuje členov o svojom návrhu a žiada o námietky alebo výhrady voči nominantovi. Ak nie sú, nominácia sa považuje za schválenú. Diskusie členov výboru aj členov platformy prebiehajú väčšinou elektronicky na soc@list.changenet.sk, do diskusie môžu prispievať iba členovia. 

 

Organizačným garantom SocioFóra je nadácia SOCIA, ktorá spravuje aj www.socioforum.sk   

SocioFórum je členom EASPD (The European Association of Service Provider for Persons with Disabilities) a Koalície pre deti Slovensko

 

easpd   koalicia

 

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.

Záhradnícka 70

821 08 Bratislava

e-mail: socioforum(zavináč)socioforum.sk