Kontakt

 
SocioFórum
Nová adresa: Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
Emailový kontakt: SocioFórum

 

Hovorkyňou (štatutárnou zástupkyňou) bola 14. januára 2020, na prvom stretnutí nového Výboru SF, zvolená:  

Lýdia BRICHTOVÁ

 

 

Výbor SocioFóra má 12 členov. Na Valnom zhromaždení 11. decembra 2019 boli na funkčné obdobie 2020 – 2023 zvolení nasledovní členovia:


Lýdia BRICHTOVÁ

spolupracovníčka nadácie SOCIA

Emailový kontakt: Lýdia Brichtová    

Telefón: 0949 279 962

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

• sociálne služby a kompenzácie pre seniorov a ľudí so ZP

• služby krízovej intervencie

• posudková činnosť

• DI

• Dlhodobá starostlivosť

 

Mária FILIPOVÁ 

Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o., Magurská 16, 974 01 Banská Bystrica

Emailový kontakt: Mária Filipová

Telefón: 0905 406 462

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

• spolupráca so samosprávou

• dlhodobá starostlivosť

• komunitné plánovanie

• kvalita v sociálnych službách

• deinštitucionalizácia

 

Jana HUROVÁ

Združenie pre duševné zdravie – INTEGRA, o. z., Pri mlyne 1430/1A, 071 01 Michalovce

Emailový kontakt: Janka Hurová

Telefón: 056 6421 714

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

• oblasť duševného zdravia – nadrezortne a medziodborovo

• sociálne služby pre ľudí s ťažkým duševným postihnutím, sociálne a zdravotné služby

• práca s mládežou na školách v rámci primárnej prevencie v oblasti duševného zdravia


Jozef KÁKOŠ

Depaul Slovensko, n.o., Mokrohájska cesta 6, 841 04 Bratislava

Emailový kontakt: Jozef Kákoš

Telefón: 0910 842 598

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

• služby pre ľudí bez domova

• reforma v krízovej intervencii

• kvalita v sociálnych službách

• komunitná práca /komunitné plánovanie


Elena KOPCOVÁ

TENENET o.z., Oravská 4, 903 01 Senec, www.tenenet.sk

Emailový kontakt: Elena Kopcová

Telefón: 0907 154 601

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

• SPODaSK (CDR)

• Komunitné centrá

• Špecializované sociálne poradenstvo

• Chránené dielne/sociálne podniky

 

Lukáš KVOKAČKA

Občianske združenie Barlička, Prostejovská 38, 080 01 Prešov

Emailový kontakt: Lukáš Kvokačka

Telefón: 

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu: 

• sociálne služby pre seniorov – ambulantné a pobytové

• ambulantné služby pre mladých so ZP (podpora v osamostatňovaní)

• dlhodobá starostlivosť

• manažment v sociálnych službách (zvyšovanie efektivity)

 

Anna LAURINEC ŠMEHILOVÁ

EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského, Samova 4, 949 01 Nitra

Emailový kontakt: Anna Laurinec Šmehilová

Telefón: 0905 161 326

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

• sociálne služby a kompenzácie pre ľudí so zdravotným postihnutím

• kompetencie v sociálnych službách samospráv (mestá, obce, samosprávne kraje)

• poradenstvo pri tvorbe legislatívnych a koncepčných rámcov samospráv

 

Mária MACHAJDÍKOVÁ

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava

Emailový kontakt: Mária Machajdíková

Telefón: 0911 137 175

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu: 

• najmä sociálne služby pre ľudí so zdravotným postihnutím a seniorov

• deinštitucionalizácia

• eurofondy

• komunitné plánovanie


Vladislav MATEJ 

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislavaa

Emailový kontakt: Vladislav Matej

Telefón: 0903 49 30 37

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

• služba včasnej intervencie, nadrezortná spolupráca (so školstvom, zdravotníctvom)

• vzdelávanie v sociálnych službách

 

Viera MRÁZOVÁ

Jazmín n.o., F. Nádaždyho 4, 97251 Handlová

Emailový kontakt: Viera Mrázová

Telefón: 0905 342 880

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

• služby krízovej intervencie

• financovanie sociálnych služieb

 

Martina PETIJOVÁ

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien

Emailový kontakt: Martina Petijová

Telefón: 0911 150 566

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu: 

• mladí ľudia so znevýhodnení zdravotným a sociálnym – prechod zo školy do života

• technická podpora

• komunitné plánovanie


Zuzana POLAČKOVÁ

spolupracovníčka nadácie SOCIA, Prognostický ústav SAV

Emailový kontakt: Zuzana Polačková

Telefón: 0940 600 486

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

• služby zamestnanosti, podpora zamestanosti/zamestnateľnosti

• MRK

• sociálne inovácie, sociálne podnikanie

• prepájanie MVO a podnikateľského sektora

• štrukturálne fondy – ESF

 

  

 

Revízor

Oľga REPTOVÁ

Organizácia: OMAPO, občianske združenie, Školská 259/16, 900 42 Dunajská Lužná

Emailový kontakt: Oľga Reptová

Telefón: 0903 959 603