Nariadenia vlády o financovaní sociálnych služieb

V polovici marca 2022 vláda SR prijala dve nariadenia týkajúce sa financovania sociálnych služieb.

Naša expertka a štatutárna zástupkyňa pani Lýdia Brichtová pripravila stručné vysvetlenie k týmto novým nariadeniam vlády, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2022 a pomerne zásadným spôsobom menia podmienky poskytovania verejných zdrojov za neobsadené miesta v sociálnych službách.

SF: Upozornenie na Nariadenia vlády č. 83/2022 a  84/2022.pdf

Celé znenie nariadení je zverejnené v zbierke zákonov tu:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/83/20220401

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/84/20220401