Platforma za spravodlivé financovanie píše ministrovi – financovanie

 

Vážený pán minister, Ján Richter,

 

obraciame sa na Vás nielen ako predstavitelia Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb a zástupcovia vyššie uvedených organizácií, ale aj ako členovia pracovnej skupiny pre prípravu legislatívnych zmien v oblasti sociálnych služieb pri Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré vediete.

 

V prvom rade chceme povedať, že oceňujeme snahu dostáť prísľubu z Programového vyhlásenia vlády a plánujete zmeny smerujúce k zvýšeniu príspevkov z verejných zdrojov na jednotlivé druhy sociálnych služieb, keďže súčasná situácia je naozaj neúnosná. Ceníme si aj rozhodnutie naviazať príspevky na výšku minimálnej mzdy, čím sa zabezpečí pravidelné zvyšovanie príspevku  spolu s rastom minimálnej mzdy. Je to správne rozhodnutie, keďže poskytovatelia majú zákonom stanovený počet zamestnancov a mzdy a odvody činia najvyššiu položku nákladov – od 70 do 75 % všetkých nákladov na službu.

 

Začiatkom tohto roka nám štátny tajomník Branislav Ondruš predstavil prvý návrh legislatívnych zmien, o ktorých Váš rezort uvažuje v najbližšej novelizácii Zákona 448/2008 o sociálnych službách. Návrh okrem iného uvádzal navrhované sumy na zvýšenie príspevku pre odkázaných občanov, ktorý by mal byť vyplácaný rezortom ako nárokovateľný „štátny príspevok“, ku ktorému by samospráva (obce, mestá a kraje) doplácali prevádzkové náklady do výšky priemerných nákladov na daný druh služby. Ako Vás iste pán štátny tajomník informoval, členovia pracovnej skupiny a to jednotne zástupcovia verejných i neverejných poskytovateľov ako aj  zástupcovia ZMOS informovali, že zvýšenie z prvého návrhu je nedostatočné.

 

V záujme, aby sme urýchlili dosiahnutie kompromisu, keďže podľa našich informácií pripravujete vnútrorezortné pripomienkovanie novely už k 24.4 2017, dovoľujeme si Vám zaslať Návrh Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb, ktorý je podľa jej členov prijateľný ako riešenie súčasnej veľmi zlej finančnej situácie poskytovateľov a to ako neverejných, tak aj verejných:

 

  1.Súhlasíme tým, aby sa pre účely platieb akceptovala škála stupňov odkázanosti:

–          II. stupeň

–          III. stupeň

–          IV. stupeň

–          V. a VI. stupeň

 

2.Žiadame, aby sa do pripravovaných zmien premietli konečne reálne čísla, ktoré vychádzajúoficiálnych čísiel nákladov verejných aj neverejných poskytovateľov na odborných zamestnancov, čo vieme argumentami preukázať. Žiadame zvýšenie príspevku podľa druhov služieb – v tabuľke vyznačené plnotučne:

Súčasnosť

Návrh poskytovateľov

stupeň odkázanosti

výška príspevku pri poskytovaní pobytovej a ambulantnej služby/mesiac

výška FPO pri poskytovaní terénnej sociálnej služby

POBYTOVÉ SLUŽBY – Násobok minimálnej mzdy pre určenie výšky finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby /mesiac/ miesto obsadené prijímateľom sociálnej služby

AMBULANTNÉ SLUŽBY – /mesiac/ miesto obsadené prijímateľom sociálnej služby/v rozsahu 8 hodín denne /sa výška finančného príspevku určí ako 66% zo sumy pre pobytovú sociálnu službu

II. Stupeň

62,21 €

89,82 €

261 €

172 €

III. Stupeň

124,41 €

179,68 €

348 €

230 €

IV. Stupeň

177,65 €

269,47 €

435 €

287 €

V. Stupeň

248,82 €

359,29 €

522 €

345 €

VI. Stupeň

310,99 €

449,18 €

 

3.Myslíme si, že jediné spravodlivénelikvidačné je vyplácanie príspevku na kapacitu a nie na obsadenosť. Sme však ochotní súhlasiť aj s kompromisom: poskytnutie príspevku na obsadenosť v čase zaslania prihlášky a na neobsadené miesta zálohovou platbou určenou podľa priemeru stupňov obsadených miest za predchádzajúci rok u daného poskytovateľa. S tým, že rozdiel priemeru a skutočnosti v danom roku sa bude vzájomne započítavať.

 

4.Žiadame Vás, aby sa novelizáciou jasnezákone stanovilo, že z príspevku môžu byť hradené celkové mzdové náklady plné mzdy odborného personálu, aby sa pravidlá využitia príspevku a vyúčtovania zjednotili a neboli chaotické podľa rôznych miest, obcí a krajov.

 

5.Myslíme si tiež, že nová klauzula, ktorá sa objavilazmluvách s MPSVR SR o tom, že rezort môže „vypovedať zmluvu bez udania dôvodu“  je nekorektná nielen voči poskytovateľom, ale najmä voči právnej a sociálnej stabilite prijímateľov sociálnej služby. Preto Vás žiadame o dodatky k súčasným platným zmluvám, v ktorých sa táto klauzula odstráni a o jej nezavádzanie do zmlúv v budúcnosti.

 

 

S úctou

Milada Dobrotková,  Anna Ghannamová, Radovan Gumulák, Ján Gasper, Ľubica Kočanová, Helena Woleková

Zapísala: Anna Ghannamová, ZSPSS, Fedákova 5, 841 02 Bratislava, 0917 505 555

Bratislava      18. 4. 2017