Download this file (Ramcovy navrh legislativnych zmien.pdf)

S čím sme na pracovnú skupinu prišli a krátka správa zo stretnutia

Správa o 1. zasadaní pracovnej skupiny MPSVR pre legislatívne zmeny
v zákone o sociálnych službách

 

Pracovná skupina zasadala v piatok, 17. februára 2017 od 13.30 do

16.00 hod. Predsedal jej štátny tajomník ministerstva Branislav Ondruš. Zúčastnilo sa cca 35 osôb.

 

Ministerstvo poslalo členom pracovnej skupiny Rámcový návrh legislatívnych zmien v zákone 448/2008.  

 

V oblasti financovania sa navrhuje:

  • aby zákon určil výšku finančných príspevkov pre jednotlivé stupne odkázanosti
  • príspevok pre 6. stupeň odkázanosti by mal byť na úrovni minimálnej mzdy, čo znamená, že sa príspevky budú zvyšovať súbežne s minimálnou mzdou, a to je dobre;
  • určiť povinné osoby na vyplácanie príspevku na prevádzku (obec a VUC)


v oblasti kompetencií:

  • ministerstvo bude vyplácať neverejným poskytovateľom finančný príspevok na odkázanosť aj pre ďalšie služby (DSS, špecializované zariadenia, rehabilitačné strediská), podobne ako teraz vypláca obciam;
  • VUC budú vyplácať neverejným poskytovateľom finančný príspevok na prevádzku pre tie zariadenia, ktoré dostali od ministerstva finančný príspevok na odkázanosť;
  • finančný príspevok na prevádzku obecných zariadení bude financovať obec

Otvorila sa aj otázka aký bude vzťah medzi financovaním pobytových zariadení, ambulantnej formy služby a terénnych programov. Navrhovaných 50 % z príspevku na odkázanosť pre ambulantnú službu označili členovia skupiny ako nízky a požadujú jeho výpočet.

 

Nie je celkom jasné kto ponesie zodpovednosť za financovanie služieb krízovej intervencie, lebo obcou zriaďované služby už teraz financuje ministerstvo. Nevedno, či si zoberie financovať aj neverejných poskytovateľov týchto služieb. Najbližšie stretnutie pracovnej skupiny sa má aj preto venovať financovaniu nákladov na služby krízovej intervencie.

 

Nezávislá platforma SocioForum bola jediným účastníkom, ktorý predložil písomné stanovisko k návrhu ministerstva. Stanovisko vypracoval externý spolupracovník nadácie SOCIA Radovan Ďurana, pracovník INES-u. Rozdali sme ho všetkým členom pracovnej skupiny a požiadali o prizvanie ekonómov na osobitné alebo plenárne zasadnutie.

 

Prikladáme:

1. Stanovisko SocioFóra k Rámcovému návrhu legislatívnych zmien – viď text priložený nižšie

 

2. Úplne čerstvú štúdiu R. Ďuranu Ako určiť cenu sociálnej služby?, nájdete na

http://www.socia.sk/wp-content/uploads/2017/02/Durana_Ako-urcit-cenu-soc-sluzby.pdf 

 

3. Rámcový návrh legislatívnych zmien zákona o sociálnych službách (ministerstvo)

Download this file (Ramcovy navrh legislativnych zmien.pdf)Rámcový návrh legislatívnych zmien

714 Kb

 

správu napísala: H. Woleková

 


Rámcový návrh
legislatívnych úprav zákona o sociálnych službách

Stanovisko nezávislej platformy SocioFórum, o. z. k návrhu

 

Principiálne výhrady:

1.  Kvalitná verejná politika sa dá robiť jedine pomocou porovnávania alternatívnych riešení. MPSVR nepredstavilo alternatívne riešenia, čo znamená, že nepozná skutočné náklady tohto zámeru (náklady stratených príležitostí, t. j. ktoré benefity nevzniknú kvôli tomuto návrhu).

2.   Kvalitná verejná politika je podmienená spoluprácou všetkých zainteresovaných rezortov. MPSVR predstavilo zámer, ktorý nezapája ani Ministerstvo zdravotníctva SR, ani Úrad vlády SR.

3.   Návrh je v rozpore s európskou legislatívou definujúcou všeobecný hospodársky záujem, konkrétne kompenzáciu nákladov za služby poskytované vo VHZ.

4.   MPSVR nedefinovalo fiškálny rámec pripravovanej zmeny. To, že sektor je hlboko a dlhodobo podfinancovaný, potvrdilo MPSVR spoluúčasťou na financovaní zariadení. Návrh ale nedefinuje, o akú sumu je možné financovanie služieb zvýšiť. To bráni posúdiť, či za nové zdroje získame maximum pridanej hodnoty.

5.   Návrh ignoruje možnosť zaviesť štátny príspevok v odkázanosti, ktorý má potenciál výrazne zvýšiť úžitok osôb odkázaných na pomoc.

6.   Návrh ignoruje a nerieši problém financovania zdravotných výkonov zdravotnými poisťovňami.

7.   Návrh neupravuje tabuľkové platy v sektore, hoci nezodpovedajú mzdovej úrovni v ekonomike a neplnia pravidlá minimálnej mzdy vzťahujúce sa na súkromný sektor.

8.    Návrh ignoruje potrebnú diskusiu o zavedení poistenia dlhodobej starostlivosti.

9.    Návrh nereflektuje potrebu prehodnotiť spôsob určenia ekonomicky oprávnených nákladov, ktorých metodika nezodpovedá realite.

 

Technické výhrady

1.    Posudzovanie odkázanosti naďalej zostáva na pleciach zainteresovaných zriaďovateľov.

2.    Návrh neidentifikuje, kedy bude finančný príspevok v odkázanosti poskytovaný (rovnako neskoro ako dnes?).

3.   Reálne dochádza len k miernemu zvýšeniu príspevkov (nominálne 8 % – 22 %), ale v čase od schválenia zákona po tento rok dosiahla inflácia 12 %. Takže v VI. stupni zvýšenie príspevku by ani nekompenzovalo infláciu.

4.    Neupravuje podmienky spracovania štatistických údajov poskytovaných služieb (variabilitu údajov, nejednotnosť v interpretácii štatistík).

5.    Zvyšuje neoprávnene administratívne náklady zriaďovateľov (povinnosť informovať o zamestnancoch, pričom tieto informácie má Sociálna poisťovňa).


Návrh na ďalší postup:

Čím skôr preskúmať, či návrh nie je v rozpore s legislatívou EÚ týkajúcej sa všeobecného hospodárskeho záujmu. Ponúkame nezávislú skupinu ekonómov, ktorí sformulovali toto stanovisko pre SocioFórum, pre ďalšie diskusie k tvorbe zákona.

 

 

 

 

Nominantmi/účastníkmi pracovnej skupiny za SocioFórum sú: 

Lýdia Brichtová

Helena Woleková

Miroslav Cangár

 

Na pracovnej skupine sa zúčastňujú aj ďalší ľudia, ktorí sú zároveň členmi SocioFóra. V pracovnej skupine sú nominovaní za iné skupiny.