K novele zákona o sociálnych službách

K NOVELE ZÁKONA O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH


Odborná verejnosť očakávala od

autorov novely zákona 448/2008 systémové riešenie v troch zásadných okruhoch:

 

1. Otvorená motivačná podpora terénnych a ambulantných foriem sociálnych služieb a rozumná regulácia pobytových služieb

2. Primeraná systémová reakcia tejto verejnej politiky na demografickú a ekonomickú situáciu obyvateľstva a s tým spojené zvyšovanie dopytu po všetkých druhoch sociálnych služieb a zvyšovanie potrebnej sumy verejných rozpočtov na sociálne služby

3. Jednoznačné nekonfliktné definovanie kompetencií jednotlivých orgánov zodpovedných za primeranú ponuku sociálnych služieb pre tých, čo ich potrebujú.

 

Načrtnutie vízie budúceho efektívneho a hospodárneho systému sociálnych služieb a základných princípov, procesov a mechanizmov transformácie naň, by mali byť základnými piliermi novej Koncepcie rozvoja sociálnych služieb do roku 2020, ktorá by sa následne premietla do novely zákona. Nová koncepcia by možno vyústila do prípravy viacerých osobitných zákonov, ktoré by jednoduchším a zrozumiteľnejším spôsobom upravovali skupiny služieb (napr. zákon o krízovej intervencii, zákon o podpore deinštitucionalizácie/transformácie, zákon o dlhodobej starostlivosti …).

 

Nová koncepcia nie je spracovaná. Novela sa tak stala “zberným dvorom”, na ktorom sa stretávajú inovatívne riešenia (menujme aspoň reguláciu kapacity pobytových zariadení) s nesystémovými ustanoveniami (rozdielny postoj štátu k financovaniu rovnakých služieb podľa poskytovateľa). Novela nerieši posilnenie terénnych foriem služieb, čo sa týka najmä domácej opatrovateľskej služby. Novela nedáva odpoveď na potrebu dlhodobého zvyšovania objemu verejných finančných zdrojov vzhľadom na objektívny rast dopytu po službách a novela nerieši systémovo ani rozdelenie kompetencií, keď kumuluje v rukách samosprávy posudzovanie odkázanosti, poskytovanie služieb, registráciu a financovanie neverejných poskytovateľov ako aj výkon kontroly. Neverejní poskytovatelia sú tak vystavení riziku zneužívania právomoci jednotlivými úradníkmi bez možnosti primeranej a dostatočne pružnej obrany, ktorú súdy nezabezpečujú.

 

Z uvedených dôvodov konštatujeme, že predložená novela zákona nenapĺňa očakávania, ktoré sme do nej vkladali, nezlepšuje významne postavenie neverejných poskytovateľov oproti súčasnému stavu, nerieši základné otázky nového systému sociálnych služieb. Z tohto dôvodu pokladáme za vhodnejšie stiahnuť návrh zákona z legislatívneho procesu, vypracovať stratégiu/koncepciu rozvoja služieb do roku 2020 a premietnuť ju do nového zákona/zákonov.

 

27. augusta 2013 v Bratislave

Za SocioFórum: Helena Woleková, hovorkyňa