Správa o rokovaní výboru pre MNO

Výbor pre MNO sa zišiel na základe požiadavky tretiny členov výboru. Zišiel sa v novom zložení, pretože vládny splnomocnenec v zmysle svojej kompetencie vymenoval nových členov výboru za štát na úrovni štátnych tajomníkov. Členovia výboru za MNO sa nemenili.

 

Krátka správa o zasadnutí Výboru pre MNO

Hlavným bodom programu bola informácia o prijatých dokumentoch predchádzajúcou vládou (určená najmä pre nových členov výboru za stranu štát). Ide najmä o : Koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti a Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Na programe bola aj prvá rozprava o rozpracovaní Programového vyhlásenia vlády.

Pár dní pred zasadnutím vládny splnomocnenec dostal správu, že zasadnutia Výboru sa zúčastní aj predseda vlády. Prítomnosť premiéra využili zástupcovia MNO na to, aby ho písomne informovali o niekoľkých tematických okruhoch, na ktoré by radi poznali jeho stanovisko. Premiér prišiel na zasadnutie neskôr, pretože musel byť prítomný v parlamente pri hlasovaní o Programovom vyhlásení vlády, ale bol pripravený. Na úvod povedal, že jeho prvá skúsenosť s ochrancami ľudských práv (ešte na Právnickom inštitúte MS SR) mu ukázala, že ich práca aj na medzinárodnom poli bola oveľa účinnejšia a lacnejšia ako práca, ktorú urobili zástupy štátom platených právnikov. Potom požiadal o porozumenie za to, že sektor nebol pozvaný k okrúhlemu stolu, ale bilaterálnych stretnutí so sociálnymi partnermi bolo veľmi veľa a nás si ponechali na dobu po schválení Programového vyhlásenia vlády.

Stanovisko premiéra k nastoleným otázkam možno zhrnúť nasledovne:

1. Chce pokračovať v napĺňaní Akčného plánu otvoreného vládnutia; upozornil však na možnosti zneužitia elektronickej petície.

2. Nebude proti, ak sa Výbor pre MNO, ktorý je dnes jedným z výborov Rady pre ľudské práva, stane samostatnou Radou vlády pre MNO. V takom prípade treba navrhnúť /rozhodnúť pod ktorého podpredsedu vlády bude Rada patriť.

3. Bude akceptovať našu požiadavku ponechať splnomocnenca pre občiansku spoločnosť, ak sa tak dohodneme.

4. Súhlasí, aby sa ďalej neznižovalo percento asignácie právnických osôb.

5. Dôležitou úlohou, pri ktorej očakáva zapojenie sektora je príprava nového programovacieho obdobia štrukturálnych fondov EÚ. Nechce 11, ale menej priorít.

6. Aktuálnou úlohou aj pre MNO môže byť zapojenie MNO do programov zamestnávania mladých. Výška zdrojov už nie je 270, ale 350 mil. €.

Je pripravený rokovať a uzavrieť tieto okruhy v krátkom čase,

Nevyjadril sa ku Koncepcii rozvoja občianskej spoločnosti, tak sme mu to v diskusii pripomenuli.

Po krátkej diskusii odišiel.

Splnomocnenec vlády pripomenul štátnym tajomníkom, že v súlade s Koncepciou majú rezorty urobiť určité kroky pre nadviazenie systematickej spolupráce s neziskovými platformami. ktoré pôsobia v ich oblasti.

Konkrétne: viď Koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti na stránke splnomocnenca.