24.1.2012 Výzva podpredsedovi vlády a ministrovi práce Jozefovi Mihálovi

Vážený pán

Jozef Mihál

podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny

 

V Bratislave, 23. januára 2012

 

Vážený pán minister,

 

v decembri 2011 sa konala výročná konferencia nezávislej platformy SocioForum, ktorá združuje občianske a cirkevné organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti. Všetci sme dúfali, že od

1. januára 2012 nadobudne účinnosť novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách… Schválením tohto zákona sa poslanci stotožnili so spôsobom nápravy jednej zo systémových chýb financovania sociálnych služieb tak ako ju navrhlo ministerstvo a schválila Vláda SR. Je síce logické, aby obce a mestá spolufinancovali sociálne služby, ktoré sú v ich originálnej kompetencii, ale nie je to reálne, ak na to v rámci fiskálnej decentralizácie nedostali peniaze. Schválená novela rieši tento praktický problém tým, že určuje jednotnú sadzbu finančného príspevku pre každý druh služby. Určenou sumou bude štátny rozpočet prispievať na náklady sociálnych služieb rovnako obecným ako aj neverejným poskytovateľom služieb v originálnej kompetencii obcí. Všetky dotknuté subjekty uvítali toto riešenie s vedomím, že v štátnom rozpočte na rok 2012 boli vyčlenené potrebné finančné prostriedky.


Oceňujeme Vaše rozhodnutie požiadať Vládu SR o urýchlené schválenie mimoriadnej dotácie/ preddavku na január a február 2012 v situácii, kedy novelu zákona pán prezident nepodpísal a vrátil do Národnej rady SR. Nesúhlasíme s jeho pripomienkami a oslovili sme aj poslancov NR SR, aby sa k opätovnému schvaľovaniu zákona postavili s maximálnou zodpovednosťou.

 

Vážený pán minister, všetci vieme, že novela zákona rieši len najkritickejšie miesto financovania sociálnych služieb a nie je jeho systémovým riešením. Napriek tomu naznačuje možné východiská, o implementácii ktorých treba vážne a dôkladne diskutovať. V mene účastníkov výročnej konferencie SocioFóra sa obraciame na Vás s naliehavou požiadavkou, aby sa nezastavili, ale naopak, zintenzívnili práce na príprave tzv. veľkej novely zákona. Zmiešaná pracovná skupina, v ktorej sú zástupcovia všetkých dotknutých subjektov, musí pokračovať v práci a do volieb dospieť k zhode v odpovediach aspoň na niektoré z otázok, ktoré uvádzame v prílohe 1.

 

Samotný prehľad otázok, na ktoré treba dať odpoveď, je úctyhodne dlhý a určite nie je konečný. Mnohé z uvedených otázok majú výsostne odborný charakter a nevyžadujú politické rozhodnutia.

Organizácie združené v nezávislej platforme SocioForum sú pripravené aktívne sa podieľať na príprave zásadných zmien v zákone o sociálnych službách. Záleží len od Vás, vážený pán minister, či dáte tejto iniciatíve zelenú.

 

S úctou

 

Filipová Mária, Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o. B. Bystrica

Holúbková Soňa, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci – za Žilinský kraj

Matej Vladislav, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien

Miklášová Alica, DD a DSS Klas, n.o., Vrbové – za Trnavský kraj

Mrázová Viera, Jazmín Handlová – za Trenčiansky kraj

Nováková Stefany, Dom svitania Jakubov, n.o. – za Bratislavský kraj

Reptová Oľga, OMAPO Dunajská Lužná

Semaňáková Terézia, ZPMP v Kežmarku- za Prešovský kraj

Šmehilová Anna ml., EFFETA Nitra – za Nitriansky kraj

Vilček Pavol, Spišská katolícka charita – za Košický kraj

Woleková Helena, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien

Záhorcová Viera, Slovenská únia podporovaného zamestnávania

Žilinčíková Danka, o. z. Návrat – za Banskobystrický kraj

 

| SocioFórum | c/o: SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien | Legionárska 13 | 831 04 Bratislava | Tel./Fax: 02/5564 5214-15 | socioforum@socia.sk | www.socioforum.sk |

 


 

Príloha 1 Príprava „veľkej” novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách … O čom treba diskutovať a hľadať konsenzus:


 1. jednoznačnejšie ako doteraz definovať obsah jednotlivých druhov sociálnych služieb, aby sa dali priradiť k potrebám cieľových skupín; rozpracovať metodiku podporovaného bývania aj na poskytovanie podpory vo vlastnom byte príjímateľa služby
 2. zhodnúť sa na revízii kompetencií jednotlivých úrovní verejnej správy
 3. zhodnúť sa na minimálnom rozsahu zdravotnej starostlivosti (ošetrovateľské úkony a fyzioterapia), pri ktorej má zdravotná poisťovňa povinnosť uzatvoriť zmluvu so zariadením sociálnych služieb, ak ju o to požiada
 4. po novom definovať integrovaný systém zdravotnej s sociálnej starostlivosti najmä na úrovni terénnych a ambulantných služieb pre seniorov a včasnej diagnostiky a starostlivosti o deti s vývojovými poruchami
 5. uzavrieť otázku nezávislého posudzovacieho systému/orgánu v sociálnej oblasti a jeho prepojenie na revíznych lekárov zdravotných poisťovní
 6. nespochybňovať právo odkázaného občana na slobodný výber druhu a formy služby ako aj poskytovateľa služby
 7. ustanoviť trojzdrojový systém financovania sociálnych služieb, resp. štvorzdrojový tam, kde vznikne povinnosť zdravotnej poisťovni
 8. výšku štátneho príspevku na odkázanosť určiť diferencovane podľa druhu služby a stupňa odkázanosti príjemcov služby; dohodnúť sa na metodike objektivizácie nákladov, ktoré by mal príspevok pokrývať
 9. analyzovať dôsledky zavedenia štátneho príspevku na odkázanosť aj pre osoby s neformálnym poskytovateľom, poberajúcim príspevok za opatrovanie
 10. na národnej úrovni určiť rozmedzie príspevku na prevádzku pre jednotlivé druhy služieb; v rámci neho obec a samosprávny kraj určujú jednotnú výšku príspevku na prevádzku pre všetkých poskytovateľov na danom území, pričom prihliadajú na regionálne podmienky
 11. určiť výšku paušálnych úhrad za zdravotnú starostlivosť (2 – 3 stupne), ktoré priznáva revízny lekár zdravotnej poisťovňe, s ktorou má poskytovateľ zmluvu
 12. ponechať úpravu o výške úhrad osoby odkázanej na pomoc inej osoby; riešiť dôsledky inštitútu ochrany príjmov na ekonomiku poskytovateľa
 13. analyzovať celkové finančné dopady trojzdrojového financovania vrátane prerozdelenia dane medzi obcami a krajmi
 14. povzbudiť obce a VUC k zmene právnej formy svojich zariadení
 15. vytvoriť priestor pre podporu deinštitucionalizácie;
 16. obmedziť kapacitu nových zariadení
 17. konkrétnejšie definovať postup zavádzania štandardov kvality
 18. ustanoviť nezávislú inšpekciu kvality služieb pre všetkých poskytovateľov
 19. ustanoviť povinnosť obciam vykonávať sociálnu prácu (normatívy podľa veľkosti obce)
 20. zaviesť (chránený) informačný systém o klientoch krízovej intervencie pre akreditovanú sieť poskytovateľov týchto služieb
 21. rozpracovať metodiku špecializovaného sociálneho poradenstva pre rôzne stavy sociálnej núdze (zadĺženosť, potreba dlhodobého monitoring a podpory jednotlivcov a skupín ohrozených sociálnym vylúčením, absencia schopnosti používať, udržiavať a opravovať moderné bytové vybavenie, neschopnosť riadiť vlastný rozpočet …)
 22. viac pozornosti venovať novým sociálnym službám a novým cieľovým skupinám – streetwork, nízkoprahové centrá; v zákone deklarovanú prioritu terénnych a ambulantných služieb premietnuť do konkrétnych opatrení
 23. pre systém služieb krízovej intervencie a prevencie voči sociálnemu vylúčeniu ustanoviť zodpovednosť za poskytnutie služby, určiť minimálnu sieť služieb v území a pravidlá pre jej aktualizáciu ako aj osobitný systém financovania týchto služieb
 24. zosúladiť ciele a postupy zákona č. 448/2008 a 305/2005 v záujme vyššej prepojenosti a účinnosti intervencií vo vzťahu k tomu istému jednotlivcovi alebo rodine
 25. premietnúť “právo občana na výber poskytovateľa služby” do zákona o verejnom obstarávaní, že “na poskytovanie osobných služieb, kde má občan právo vybrať si poskytovateľa, sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje”; presadzovať, aby sa verejné obstarávanie nevyžadovalo tam, kde sú zákonom definované objektivizované výšky príspevkov z verejných zdrojov
 26. v komunitnom pláne venovať primeranú pozornosť preventívnym programom, vrátane nájomného bývania pre seniorov a pre jednotlivcov a rodiny v núdzovom bývaní, ako nástroju proti inštitucionalizácii a ostaným postupom sociálneho vylúčenia ohrozených skupín