18.1.2012 List predsedom poslaneckých klubov a nezávislým poslancom k hlasovaniu o vrátenej novele zákona

Vážený pán

…………………

predseda Klubu …….

 

 

Vážený pán ……,

SocioFórum je nezávislou platformou, ktorá združuje občianske a cirkevné organizácie, pôsobiace v sociálnej oblasti. Našou víziou je Slovensko, ktoré bude mať dostupnú sieť rozmanitých služieb, aby každý občan, ktorý sa ocitne v nepriaznivej sociálnej situácii, mal možnosť poradiť sa s odborníkmi, prípadne požiadať ich o pomoc. Organizácie združené v SocioFóre prispievajú významnou mierou k vytváraniu takejto záchrannej siete v spolupráci s obcami a samosprávnymi krajmi a sú pripravené robiť ešte viac. Bránia tomu nie vždy najlepšie nastavené pravidlá pre poskytovanie sociálnych služieb, vykonávanie činností sociálnoprávnej ochrany detí, či podporovaného zamestnávania pre znevýhodnené osoby.

1. decembra 2011 Národná rada SR schválila zákon, ktorým sa mení zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách … Schválením tohto zákona poslanci vyriešili jednu zo systémových chýb financovania sociálnych služieb. Tá spočíva v tom, že je síce logické, aby obce a mestá spolufinancovali sociálne služby, ktoré sú v ich originálnej kompetencii, ale nie je to reálne, ak na to v rámci fiskálnej decentralizácie nedostali peniaze. Poslancami schválená novela rieši tento praktický problém tým, že určuje jednotnú sadzbu finančného príspevku na každý druh služby, ktorý bude zo štátneho rozpočtu vyplatený tak obecným ako aj neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Takéto riešenie uvítali všetky dotknuté organizácie, pretože je kryté aj finančnou rezervou v rozpočte.

Po mnohých rokoch neistoty bol konečne dôvod na radosť. O tú nás pred Vianocami obral pán prezident, keď zákon nepodpísal a vrátil ho späť Národnej rade. Sme presvedčení, že ním uvedené ustanovenia nie sú protiústavné a vrátený zákon je potrebné čím skôr schváliť. Čaká naň niekoľko sto zariadení sociálnych služieb a v nich občania, odkázaní na pomoc. Od 1. januára majú zariadenia na svoju prevádzku už len úhrady od klientov, čo im samozrejme ani zďaleka nepokrýva všetky náklady.

Vážený pán predseda, spoliehame sa na Vaše vedomie zodpovednosti za osud tejto krajiny a pevne veríme, že váš poslanecký klub v plnej miere prispeje k tomu, aby bol zákon účinný čo najskôr. Veríme, že aj v tomto čase predvolebnej kampane si budú poslanci riadne plniť svoje povinnosti.

 

S úctou

Filipová Mária, Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o. B. Bystrica

Holúbková Soňa, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci – za Žilinský kraj

Matej Vladislav, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien

Miklášová Alica, DD a DSS Klas, n.o., Vrbové – za Trnavský kraj

Mrázová Viera, Jazmín Handlová – za Trenčiansky kraj

Nováková Stefany, Dom svitania Jakubov, n.o. – za Bratislavský kraj

Reptová Oľga, OMAPO Dunajská Lužná

Semaňáková Terézia, ZPMP v Kežmarku- za Prešovský kraj

Šmehilová Anna ml., EFFETA Nitra – za Nitriansky kraj

Vilček Pavol, Spišská katolícka charita – za Košický kraj

Woleková Helena, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien

Záhorcová Viera, Slovenská únia podporovaného zamestnávania

Žilinčíková Danka, o. z. Návrat – za Banskobystrický kraj


| SocioFórum | c/o: SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien | Legionárska 13 | 831 04 Bratislava | Tel./Fax: 02/5564 5214-15 | socioforum@socia.sk | www.socioforum.sk |