Ponuka vzdelávania: Strategické dokumenty pre oblasť sociálnych služieb na obdobie 2021 – 2030

Pozývame na ďalší webinár: 

Strategické dokumenty pre oblasť sociálnych služieb na obdobie 2021 – 2030 (Ing. Mária Filipová)

Rok 2020 bol rokom, keď končí programovacie obdobie viacerých strategických dokumentov, ktoré majú vplyv na rozvoj sociálnych služieb. Strategické dokumenty určujú trendy rozvoja a prioritné oblasti, na ktoré nadväzujú aj finančné zdroje schválené EK v rámci Plánu obnovy a odolnosti, ako aj pripravované programovacie obdobie EŠIF na roky 2021 – 2027. Na to, aby ste sa mohli uchádzať o uvedené finančné zdroje politika vašej organizácie, rozvojové zámery, ako aj vaše priority by mali byť v súlade so schválenými strategickými dokumentami. O ktoré dokumenty sa jedná?

  • Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2030
  • Národný program rozvoja životných podmienok osôb so ZP na roky 2021 – 2030
  • Národný program aktívneho starnutia 2021 – 2030
  • Národný integrovaný reformný plán – Moderné a úspešné Slovensko
  • Plán Obnovy a odolnosti SR

Vzdelávanie je určené pre manažmenty zariadení sociálnych služieb

4 hodinový webinár

termín:  24. november 2021 – 13.00 – 17.00 hod.

cena vzdelávania pre člena SocioFóra: 30 €

cena vzdelávania pre ostaných: 50 €

prihlasujte sa tu na tomto linku.

 

Organizátor si vyhradzuje právo pri nízkom počte termín vzdelávania zmeniť alebo zrušiť.

Projekt “Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík” je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.