Plán uvoľnenia opatrení v sociálnych službách

 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku a celospoločenské uvoľňovanie opatrení, ako aj na priame požiadavky prijímateľov sociálnych služieb a ich príbuzných ako aj samostatných poskytovateľov dňa 14. mája predložil odbor sociálnych služieb MPSVR SR na pripomienkovanie Návrh Plánu uvoľňovania opatrení v oblasti sociálnych služieb. 2. júna 2020 bol Plán uvoľňovania zverejnený na stránkach MPSVR a tiež prislúchajúce opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR.

Plán uvoľňovania rámcových opatrení, ale aj usmernení od MPSVR a ÚVZ SR

Prekladateľ Plánu uvoľňovania zároveň očakáva, že začiatok fázy uvoľnenia u konkrétneho poskytovateľa je dobrovoľný, t.j. je na rozhodnutí poskytovateľa kedy sa začne, na základe dopytu po službe zo strany jeho klientov, možností a schopností prijímateľov dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a jeho priestorových, materiálno-technických a personálnych možností.

Práve preto MPSVR odporúča, aby si poskytovatelia detaily pri dodržaní osobitných minimálnych podmienok upravili v internom predpise. Môže vzniknúť samostatných Plán uvoľňovania opatrení v ZSS alebo aktualizovať napríklad prevádzkový poriadok alebo plán riešenia krízovej situácie (najmä podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia klientov a zamestnancov, spôsob a frekvenciu upratovania, postup pri dezinfekcii a jej   frekvenciu,…).

Plán uvoľňovania: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/plan-uvolnovania-opatreni-socialnych-sluzbach.pdf

Relevantné Opatrenie UVZ SR z

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06.pdf

k návštevám v pobytových zariadeniach:  http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_zrusenie_zakazu_navstev_03_06_2020.pdf  

Opatrenie UVZ SR z 12.5. , ktoré „otvorilo“ rehabilitačné strediská ambulantnou formou (viď bod 3)

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_vynimka_poradenske_centra_strava_rehabilitacie_12_05_2020_MSVVS.pdf?fbclid=IwAR10RtdfvoNihxKYJRkfX6x-rWCHKWQtcaIQYBeBwm6mdsvUmwbn30Y7Xhs

 

Materiály / vzory k usmerneniam

Vzhľadom na to, že MPSVR očakáva, že všetky veci ohľadom uvoľňovania opatrení (návštevy, opúšťanie zariadení, režim ambulantných služieb) budú mať poskytovatelia zapracované vo svojich plánoch, prevádzkových poriadkoch, krízových plánoch a podobne, pripravili sme s kolegami z nadácia SOCIA, RPSP a FĽP/HRF pre členov SocioFóra v tomto kontexte nasledovné návrhy /vzory, ktoré uľahčia poskytovateľom fungovanie:

  1. Plán a režim návštev (vzor – stačí doplniť názov zariadenia, doplniť konkrétne opatrenia vo vašom zariadení, vytlačiť a umiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe)
  2. Poučenie GDPR (stačí doplniť názov zariadenia, vytlačiťumiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe)
  3. Čestné prehlásenie pre návštevy zariadeniach sociálnych služiebv usmernení MPSVR sa nachádza ich návrh evidencie návštev ako príloha (môžete si vybrať, prípadne vytvoriť z nich jeden nový)
  4. Informácia pre prijímateľov, ako podklad pre poučenie dodržiavaní opatrení pri opustení zariadenia sociálnych služieb  – aj v ľahkočitateľnej verzii

Jednotlivé návrhy vám prikladáme vo wordovskej verzii, aby ste s nimi mohli pracovať. Priamo pre fungovanie ambulantných služieb sme zatiaľ návrh nepripravili, ale myslíme si, že Plán a režim návštev môže byť inšpiráciou. V každom prípade, ak by ste mali k tomu otázky, sme k dispozícii konzultovať, alebo pomôcť vytvoriť tiež nejaký vzor.

Veríme, že vám aspoň trochu uľahčia prácu.