Spoločné stanovisko

Viacero strešných organizácii Nezávislá platforma SocioFórum, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR (APSS v SR), Slovenská katolícka charita, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Komora opatrovateliek Slovenska, Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb a Asociácia manažérov a audítorov kvality sociálnych služieb sa spojilo a napísalo stanovisko adresované vláde SR, hlavného hygienika a ústrednému krízovému štábu.

STANOVISKO

organizácií aktívnych v sociálnych službách k nutným opatreniam na zastavenie šírenie COVID-19

Adresované: vláde SR, Hlavnému hygienikovi SR a Ústrednému krízovému štábu


Poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí sa starajú zväčša o najrizikovejšiu skupinu ľudí nad 70 a viac rokov, prípadne ľudí ohrozených chudobou, robia všetko, čo je v ich silách, aby chránili prijímateľov sociálnych služieb a svojich zamestnancov. A to napriek tomu, že im do dnešného dňa Štátne hmotné rezervy nedodali ešte ani jedno rúško, nieto ešte ďalšie ochranné pomôcky a Ústredný krízový štáb prestal odpovedať na ich dotazy, kedy ochranné pomôcky dostanú.

Vyzývame odchádzajúcu a prichádzajúcu vládu k rokovaniu, kde budú prizvaní zástupcovia dole uvedených organizácií a veríme, že ich odborný postoj a relevantné požiadavky budú zapracované do plánu prevencie SR.

1) Žiadame o stanovenie termínu od kedy do kedy budú poskytovateľom sociálnych služieb distribuované preventívne ochranné pomôcky (rukavice, rúška, dezinfekčné prostriedky) a intervenčné ochranné pomôcky (obleky, okuliare, čiapky a respirátory).

2) Žiadame od Hlavného hygienika pokyn k uzatvoreniu všetkých ambulantných sociálnych služieb vrátane Denných stacionárov s tým, že ich pracovníci budú telefonicky a on-line k dispozícii klientom a ich príbuzným.

3) Žiadame o písomné uistenie, že každé aj neobsadené miesto v sociálnych službách od vyhlásenia karantény do odvolania preventívnych opatrení Hlavným hygienikom SR bude považované za obsadené.

4) Žiadame nového ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, aby realizoval rokovanie s SK8, ÚMS a ZMOS a uzavrel s nimi dohodu, , aby po príklade MPSVR SR aj samospráva na účely vyplácania finančného príspevku na prevádzku (FPP) považovala každé neobsadené miesto za obsadené.

5) Nemôžeme prijať nového prijímateľa do rezidenčných zariadení, kým nebude mať písomne preukázateľné potvrdenie o tom, že jeho test na COVID 19 bol negatívny a že jeho príbuzní, s ktorými bol 2 týždne v kontakte nemajú cestovateľskú anamnézu, čo bude viazané pre príbuzných na pokutu – ak uvedú do Čestného prehlásenia nepravdivé údaje. Žiadame jasné stanovisko hlavného hygienika k tejto veci. Nebude nám stačiť usmernenie MPSVR SR a MZ SR.

6) Žiadame, aby personál v sociálnych službách (rovnako ako personál v nemocniciach a v silových zložkách) bol uprednostnený v testoch na COVID 19. Inak následne situáciu v pomáhajúcich profesiách nezvládneme, keďže nositeľom vírusu môže byť aj človek, ktorý nemá žiadne príznaky. Očakávame od hlavného hygienika a novej vlády, že má plán ako aj toto zvládnuť.

7) Žiadame o verejný prísľub nového ministra MPSVR SR a nového premiéra, že finančné náklady poskytovateľov súvisiace s preventívnymi opatreniami voči síreniu nákazy a ochranou prijímateľov a zamestnancov, ktoré nemali v rozpočtoch, budú štátom kompenzované, keďže ide navyše o neziskovú oblasť.

8) Žiadame, aby minimálne rezidenčné služby dlhodobej starostlivosti boli tak ako zdravotnícke zariadenia zarátané do núdzového stavu, a aby personál nemohol odmietnuť nastúpiť do služby.

9) Žiadame o súhlas, že v prípade vyhlásenia núdzového stavu, v tom ktorom zariadení sociálnych služieb, môže opatrovateľské činnosti vykonávať aj osoba bez opatrovateľského kurzu.

10) Žiadame, aby vláda SR mala pripravený plán, že v prípade potreby povolá na pomoc aj do sociálnych služieb (najmä dlhodobej starostlivosti, či už rezidenčnej, alebo terénnej) aj zálohy z armády.

 

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR (APSS v SR), Slovenská katolícka charita, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Komora opatrovateliek Slovenska, Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb, Asociácie manažérov a audítorov kvality sociálnych služieb, Nezávislá platforma SocioFórum.


Bratislava 18.3. 2020