List hlavnému hygienikovi

Dnes, 17. apríla sme zaslali list hlavnému hygienikovi Jánovi Mikasovi. Aj na základe podnetov od našich členov sme hneď zachytili, že zamestnanci ÚVZ SR aj niektorých RÚVZ nepoznali/ nebrali na vedomie uznesenie vlády 220/2020 zo dňa 14. apríla 2020.

 https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18359/1

Tu je text listu, ktorý išiel aj na vedomie aj ministrovi zdravotníctva, ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny a štátnej tajomníčke MPSVR.

 

Vážený pán Mikas,

obraciame sa na Vás v zastúpení členov našej organizácie, Nezávislej platformy SocioFórum, ktorí sú poskytovatelia sociálnych služieb, vrátane sociálnych služieb v celoročných pobytových zariadeniach typu zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, domova sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia. V uvedených zariadeniach sa poskytuje starostlivosť hlavne seniorom a ľuďom so závažnými zdravotnými postihnutiami, t. j. cieľovým skupinám, ktoré sú najviac ohrozené vírusom COVID 19.

Vzhľadom na ich negatívne skúsenosti s Vašimi zamestnancami a zlej informovanosti zamestnancov Vášho úradu a regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ale aj s niektorými ústavnými zdravotníckymi zariadeniami, Vás prosíme, aby ste dôrazne písomne usmernili Vašich zamestnancov, aby rešpektovali vládou SR schválené uznesenie č.220/2020 zo dňa 14.4.2020, z ktorého vyplýva pre rezort zdravotníctva a aj pre regionálne úrady verejného zdravotníctva, t. j. aj pre hygienikov celý rad povinností vo väzbe na odoberanie vzoriek, prepravu suspektných prijímateľov sociálnych služieb na testovacie miesta a následné testovanie prijímateľov sociálnych služieb, ktorí sú dočasne umiestnení ako pacienti vo Vašich ústavných zdravotníckych zariadeniach a vracajú sa do zariadení sociálnych služieb alebo prichádzajú ako noví prijímatelia sociálnych služieb do zariadení sociálnych služieb z domáceho prostredia alebo karanténnych miest. Ide napr. konkrétne o Vaše úlohy a povinnosti v bode B.19, 20, 21, 22, 23 citovaného materiálu.

Chceli by sme eliminovať chaos a problémy, ktoré majú poskytovatelia sociálnych služieb aj v dôsledku toho, že Vaši zamestnanci a zamestnanci nemocníc uvádzajú, že pre nich nie je citované uznesenie vlády SR záväzné a odmietajú konať v zmysle úloh, za ktoré sú zodpovední. Obávame sa, že takéto konanie je protiprávne a môže viesť k zbytočným následkom na zdraví a životoch najviac ohrozených ľudí v našej spoločnosti. Myslíme si, že sa tým môžu vytvoriť aj podmienky pre trestnoprávnu a občianskoprávnu zodpovednosť. Nevieme si predstaviť, aký chaos by nastal v spoločnosti, keby každý občan alebo právnické osoby argumentovali tým, že napr. doteraz vydané zákazy, príkazy, obmedzenia a usmernenia v čase pandémie, vydané vládou SR, nie sú pre nich záväzné.

Chceme Vás ubezpečiť, že poskytovatelia nežiadajú žiadny nadštandard, ich prvoradým záujmom je ochrániť zdravie a život klientov a zamestnancov týchto zariadení a eliminovať šírenie nákazy v miestach, v ktorých žije tá najohrozenejšia skupina občanov.

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme a veríme, že spoločnými silami sa nám podarí udržať túto mimoriadne náročnú krízovú situáciu pod kontrolou.

S pozdravom

Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.

Hovorkyňa a štatutárna zástupkyňa Nezávislej platformy SocioFórum, o.z.