Download this file (Zber udajov o SS_ISP_06032019.pdf)

AKTUALIZÁCIA: Zefektívnenie manažmentu údajov v systéme sociálnych služieb

V marci 2019 sa uskutočnilo stretnutie MPSVR so zástupcami neverejných poskytovateľov o obsahu návrhu novely zákona 448/2008 o sociálnych službách zameranej na digitalizáciu a rozširovanie zberu štatistických údajov.

MPSVR si dalo za cieľ touto novelou vytvoriť podmienky na elektronickú komunikáciu s poskytovateľmi sociálnych služieb (napr. Podávanie žiadostí o 

finančné príspevky) a zároveň efektívnejší a presnejší zber dát o poskytovaní sociálnych služieb. Elektronický zber dát by odbúral pravidelné štatistické vykazovania, ktoré sú dnes povinní robiť nielen poskytovatelia, ale aj obce a VÚC. MPSVR predpokladá, že by sa tým nielen zvýšila kvalita získaných dát a tak by mohli slúžiť na relevantné rozhodovania v oblasti sociálnych služieb, ale v neposlednom rade by mali zjednodušiť a skrátiť čas, ktorí vyplňovaním rôznych štatistík poskytovateľ strávi. MPSVR chce vytvoriť samostatné online prostredie pre sociálne služby – podobné ako je portál https://www.istp.sk/ , s ktorým možno máte niektorí skúsenosť. V princípe pre poskytovateľa to bude znamenať – mať počítač s pripojením na internet a pri úvodnej registrácii do systému súhlas štatutára (poštou/elektronickým podpisom). Základnú informáciu o dôvodoch a zámere novely nájdete v prezentácii. 

Download this file (Zber udajov o SS_ISP_06032019.pdf)Zber údajov o sociálnych službách 813 Kb

 

Urobili sme krátky prieskum, ako vnímajú poskytovatelia tento zámer MPSVR a tu nájdete jeho výsledky. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.

http://www.socioforum.sk/attachments/article/252/dotaznik%20DIGI.pdf 

 

Ešte v apríli prebehlo medzirezortné pripomienkové konanie, kde sme aj na základe informácii z dotazníka podali niekoľko zásadných pripomienok. Ministerstvo niektoré z nich akceptovalo.

Na konci mája vláda SR rozhodla, že vzhľadom na komplikovaný postup pri prijímaní balíka noviel zákonov, ktoré mali nahradiť jeden zákon o dlhodobej starostlivosti, vložiť úpravu vzorca na výpočet finančného príspevku na prevádzku do tejto novely MPSVR. V júni sa táto novela dostala na rokovanie parlamentu.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/210

 

Môžeme povedať, že za nás vítame snahu získavať z terénu relevantné a skutočné údaje a na ich základe potom stavať politické a systémové rozhodnutia. Veríme, že mnohé naše skúsenosti z každodenného života, takýto systém rýchlo a prehľadne potvrdí a v konečnom dôsledku poslúži k rozvoju sociálnych služieb.