Download this file (201809_list_premieroviSR.pdf)

Z rokovania s predsedom vlády SR

Krátky zápis z rokovania s predsedom vlády SR pánom Pellegrinim, pánom ministrom Richter, predstaviteľmi vyšších územných celkov a ZMOS, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. septembra 2018.

 

Stretnutia sa za Platformu pre spravodlivé financovanie sociálnych služieb zúčastnila pani Ghannamová (APSSvSR), pani Machajdíková (SocioFórum), pán Korpesio (Slovenská katolícka charita) a pán Gasper (Evanjelická diakonia). Išlo už o druhé stretnutie v krátkom čase. 28. augusta sa totiž stretnutia nezúčastnili zástupcovia SK8.

V úvode dostala pani Ghannamová, aby zhrnula opäť naše požiadavky aj s tým, ako sme porozumeli výsledkom predchádzajúceho rokovania. Ich zhrnutie nájdete v liste premiérovi.

Download this file (201809_list_premieroviSR.pdf)list premiérovi SR 704 Kb

 

Mali sme možnosť predstaviť aj niektoré z výsledkov dotazníka, ktorý sme urobili medzi členmi SocioFóra a APSS v SR. Aj týmto vám všetkým chceme poďakovať za rýchlu reakciu a jeho vyplnenie. Výsledky dotazníka si môžete pozrieť tu.  

Download this file (Vystupy z online dotaznika o FPP.pdf)Výstupy z online dotazníka 876 Kb

Podľa toho, kto konkrétne rozprával, sa rokovanie nieslo v konštruktívnom, alebo negatívnom duchu. Len krátko spomeniem niektoré postrehy:

1. Zástupcovia vyšších územných celkov vyplácajú FPP na základe vzorca, ktorý im určuje zákon a preto sa stalo, že niektorým neverejným poskytovateľom tejto príspevok výrazne klesol (najmä ak išlo o pobytové služby pre ťažšie odkázaných, keďže príspevok MPSVR im stúpol), ale niektorým ambulantným službám stúpol (otázkou je, akú sumu budú vracať vzhľadom na rôzne spôsoby výpočtu neprítomnosti klienta). To, že VÚC nemôže dať viac, potvrdil aj štátny tajomník Ondruš, ale hneď pripomenul, že len v rámci zákona 448/2008. na základe iných (napr. o dotáciách) môže VÚC dať neverejným koľko chce resp. koľko poslanci odsúhlasia. Celkovo však župy tvrdia, že dali na sociálnu oblasť o 12 miliónov viac ako minulý rok – nevedeli však na mieste povedať koľko presne ide neverejným resp. rozlíšiť, koľkým konkrétnym neverejným dávajú menej/viac. Je pravdou, že niektoré VÚC začali platiť nové služby resp. zazmluvnili viac miest ako mali doteraz.

2. Zástupca ZMOS sa vyjadril, že nechápe načo potrebujú neverejní FPP, keď ich obecné zariadenie pre seniorov (kapacita 80) vie vyžiť z príspevku od MPSVR a platby klientov.

3. Logika, že tento rok predsa neverejní dostali menej na klienta, lebo súčet príspevku MPSVR a VÚC by sa mal rovnať, sme sa viacerí zástupcovia Platformy snažili vysvetliť – náklady tohto roka sú vyššie (nielen rastom minimálnej mzdy, ale príplatkami za nočné a sviatky, prípadne energie) ako priemerné náklady VÚC v minulom roku (ako benchmark pre verejné zdroje).

4. Stále je pre veľa politikov (vrátane ministra, štátneho tajomníka, bratislavského župana a iných) poskytovanie sociálnych služieb neverejným poskytovateľom biznis. Z tohto pohľadu k nim pristupujú. Zrejme kontroly vo financovaní, ktoré sami nastavili zákonom (ročné audity, zverejňovanie ročných závierok, bez zisku…) sa im stále nezdá dostatočnou zárukou. Nuž na to mi len napadalo – „podľa seba súdim teba”.

5. ZMOS a štátny tajomník Ondruš sa vyjadrili k zamietavým stanoviskám obcí poskytovateľom, že nijako neobstoja, lebo o príspevok na prevádzku obec žiadal poskytovateľ a nie občan….

6. Zo stany VÚC sa otvorila otázka vyhlášky Ministerstva zdravotníctva o priestorových požiadavkách, kde prechodné obdobie končí k 1.10.2018 a prinesie komplikácie tak pre verejných ako aj pre niektorých neverejných (napr. znižovanie kapacít).

Závery z rokovania boli prezentované aj na tlačovej konferencii po stretnutí. Celú tlačovku si môžete pozrieť tu https://www.ta3.com/clanok/1136017/tb-p-pellegriniho-o-financovani-socialnych-sluzieb.html.

V krátkosti ich úrad vlády zhrnul takto http://www.vlada.gov.sk/premier-rezort-prace-predlozi-upravu-vzorcov-financovania-socialnych-sluzieb/ 

1. Plošnú dotáciu pre neverejných poskytovateľov na dofinancovanie nákladov spôsobených prijatými zákonnými úpravami (napr. nočné/sviatočné príplatky) vláda neplánuje udeliť. Predstavitelia žúp a ZMOS vyjadrili presvedčenie, že budú konať v jednotlivých prípadoch, keď im neverejný poskytovateľ bude avizovať kritickú situáciu, samozrejme nespôsobenú neho nehospodárnosťou.

2. K nariadeniu vlády na rok 2019 sa zatiaľ vláda nevyjadrila. Predchádzať tomu by mala diskusia o vzorci.

3. Vďaka podpore SK8 ministerstvo pristúpilo na to, že bude rokovať o úprave vzorca na výpočet FPP v zákone a to so všetkými partnermi – SK8, ZMOS aj Platforma za spravodlivé financovanie. V rámci úpravy vzorca sa má vyriešiť aj ne/odpočítavanie paušálnej platby zdravotnej poisťovne za ošetrovateľské úkony.

4. Viazanosť príspevku MPSVR na komunitný plán nechce minister Richter meniť.

 

Zapísala: maria machajdíková, 17.9.2018