Návrh do programového vyhlásenia vlády

SocioFórum zaslalo Ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny ale aj obom štátnym tajomníkom návrh SocioFóra do Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020.

 

Vážení predstavitelia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,

Dovoľujeme si vám zaslať návrhy

nezávislej platformy SocioForum do Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020. Sme presvedčení, že naše návrhy reagujú primerane na aktuálne potreby našej spoločnosti. Dúfame, že sa nad nimi aspoň zamyslíte.

Za výbor SocioFora

Helena Woleková

 

Do Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020

Navrhovaný text (nadväzuje na text o zdravotnej starostlivosti)

„Jedným z dôležitých prvkov radikálnej zmeny v oblasti zdravia bude aj systémové riešenie dlhodobej zdravotnej a sociálnej starostlivosti o seniorov a iných, na ňu odkázaných občanov. Príslušné rezorty budú pri spoločnom hľadaní odpovedí na optimálnu vybavenosť a kvalitu sociálnych a zdravotných služieb efektívne stimulovať samosprávy obcí, miest a krajov k rozvoju služieb na komunitnom princípe, určia rovné pravidlá pre súťaž všetkých poskytovateľov na trhu služieb a budú presadzovať ľudskoprávny princíp v strategických dokumentoch rovnako ako aj v každodennej praxi. Vláda bude podporovať organizácie občianskeho sektora, ktoré pracujú s najviac znevýhodnenými skupinami obyvateľov, osobitne v oblasti sociálneho bývania a podporovaného zamestnávania. Zjednoduší proces osobného bankrotu alebo inej formy oddĺženia jednotlivcov a rodín a vytvorí im priestor pre aktívne riešenie ich sociálnej situácie. Osobitne upraví podmienky pre získanie sociálneho bytu s podporou ŠFRB tak, aby ho mohli získať aj rodiny s príjmom na úrovni životného minima.  V neposlednom rade zvýši podiel sociálnych služieb na štátnom rozpočte, aby sa mohli zvýšiť platy sociálnych a ďalších pracovníkov sociálnych služieb na úroveň ostatných služieb vo verejnom záujme (školstvo, zdravotníctvo)”.

 

List bol zaslaný 6. apríla 2016

 

Ešte v ten deň sme dostali odpoveď od štátneho tajomníka Branislava Ondruša: 


Vážená pani Woleková, ďakujem za odporúčania do programu vlády (PVV). Neviem sa vyjadriť k sociálnemu bývaniu, ani zdravotnej starostlivosti – bolo by možno dobré, aby ste takýto mail poslali aj na ministerstvo zdravotníctva a výstavby, ja to kolegom tiež prepošlem – ale pokiaľ ide o sociálne služby a podporované zamestnávanie, venujeme sa obom problematikám v návrh PVV. Osobitne sa zaväzujeme použiť aj nové nástroje na integráciu zdravotne znevýhodnených na trh práce a to nielen v podobe podporovaného zamestnávania, ale aj ich integrácie na otvorený trh práce.  Pokiaľ ide o sociálne služby, budeme pokračovať v novom nastavení spravodlivejšieho financovania a to príspevkom podľa stupňa odkázanosti rovnako pre všetkých zriaďovateľov/poskytovateľov bez rozdielu. Samozrejme, zaväzujeme sa pokročiť aj v deinštitucionalizácii a zvýšime príspevok na opatrovanie zdravotne postihnutých. Napokon počítame s tým, že v PVV bude explicitne záväzok ohľadom zvyšovania platov pracovníkov v sociálnych službách, ktorí patria medzi najhoršie platených zamestnancov.

 

V každom prípade je PVV nielen výsledok nevyhnutného kompromisu koaličných partnerov – na čo si dozaista ešte spomínate zo svojho pôsobenia vo vláde – ale berieme ho nie ako realizačný dokument, lež ako deklaráciu cieľov a zámerov vlády a princípov a zásad vládnutia. Preto verím, že v tejto podobe dostatočne reagujeme na problémy, o ktorých píšete a ktorým sa venujete a PVV bude z tohto hľadiska predstavovať aj pre Vás zrozumiteľný a akceptovateľný záväzok vlády.