Inšpiratívne výstupy z projektov

Ponúkame Vám publikácie a výstupy z podporených projektov v rámci Blokového grantu Švajčiarskeho finančného mechanizmu a projektov z programu Aktívne občianstvo a inklúzia (Rozvoj služieb v sociálnej oblasti). 


Blokový grant Švajčiarskeho finančného mechanizmu 


Cesty k samostatnosti – publikácia ZPMP v SR 

Obsah:

Úvodné slovo 
Centrum prípravy ľudí na samostatný život 
Zdravotné problémy dospelých a starnúcich ľudí s mentálnym postihnutím 
Sociálna rehabilitácia seniorov s mentálnym postihnutím 
Starnutie ľudí s mentálnym postihnutím – ako ďalej ? 
Záver

Projekt Cesty k samostatnosti

 

Keď jedna + jedna = dva a niečo, alebo dobré príklady, ktoré posúvajú – publikácia Návrat

Publikácia, ktorú ponúkajú je plná silných príbehov, ktorými v Návrate žijú a v ktorých im ich klienti dali dôveru, aby sa spolu s nimi učili tomu, čo všetko je potrebné, aby pomáhanie bolo PARTNERSKÉ.

Vznikla ako výstup realizácie projektu – Partnerstvo rodiča a odborníka podporeného z programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

Publikácia má ambíciu neostať uzavretou a preto sa na našich stránkach budete postupne stretávať s ďalšími príbehmi rodín, ktoré nám umožňujú ich sprevádzať. Ak by ste vo Vašej praxi či živote zažili obdobne obohacujúci príbeh partnerstva, budeme radi ak sa s nami oň podelíte a jeho zverejnením prispejete k “životu” tejto publikácie.

Už teraz sa tešíme na Vašu možnú odozvu, ktorú môžete zasielať aj prostredníctvom mailu na: molcanova@navrat.sk 

Projekt Partnerstvo rodiča a odborníka

 

 

Program Aktívne občianstvo a inklúzia


Ako sa v komunite rodí zmena – publikácia – správa z výskumu – Autisti – Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia

Výskum bude rozčlenený do troch základných etáp:

Súčasťou prípravnej etapy bola teoretická a odborná príprava výskumu, štúdium relevantných dokumentov a správ, výber indikátorov a tvorba výskumných nástrojov, príprava výskumných vzoriek, zaškolenie anketárov a spolupracovníkov. 

Druhú etapu predstavoval vlastný zber dát: rozosielanie a zber dotazníkov (poštou, mailom i osobným odovzdaním), príprava štruktúr na nahrávanie dát, kontrola dotazníkov a vlastné nahrávanie dát, úprava výskumných súborov, realizácia a nahrávanie individuálnych rozhovorov s vybranými respondentmi, prepisy rozhovorov.

Obsahom poslednej, tretej etapy bola vlastná analýza dát a textovanie záverečnej správy z výskumu.

Projekt Ako sa v komunite rodí zmena

 

Vzdelávanie a výchova ľudí s autizmom k vyššej samostatnosti – Metodická príručka Drahuškovo

Dobré praxe z realizácie projektu a spolupráce s nórskym partnerom v komunitnom centre Drahuškovo s kamarátmi s ťažkými formami autizmu. 

Projekt Sme samostatnejší


“BRATISLAVA_OSLO_OSLO_BRATISLAVA” – publikácia VAGUS

materiál, ktorý ilustruje príklady dobrej praxe v oblasti práce s ľuďmi bez domova medzi organizáciami Vagus a Armáda Spásy Nórsko.

Projekt Domec – Denné nízkoprahové a integračné centrum pre ľudí bez domova


Projekt Spoločne za prijatie – Spoločne za prijatie – za život bez znevýhodnenia – ZPMP Impulz v spolupráci s Wellgiving

– výstupy z projektu – videotréningy, kuchárska kniha, produktový katalóg nájdete na stránke projektu http://spolocne.psc-impulz.sk/ v časti Aktivity a výstupy

 

Výstupy z výskumného projektu M.E.S.A.10

Projekt Podpora integrácia inštitucionalizovaných klientov do lokálnych komunít na príklade pilotného územia Banskobystrického kraja

 

Výstupy projektu organizácie Člověk v tísni

Analýza efektivity poskytovaných sociálnych služieb

Príručka práce s dobrovoľníkmi v komunitných centrách

Projekt Efektívne sociálne služby