Download this file (pozvankaSF_2014.pdf)

Školenie “Účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov mimovládnych organizácií za rok 2013”

 

Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o. Žilina
www.sluzbymvo.sk


pre Vás pripravilo

jednodňové školenie určené pre účtovníkov, ekonomických pracovníkov mimovládnych organizácií, audítorov a asistentov audítorov na tému:

Účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2013
v mimovládnych organizáciách

Program školenia:
 Základné právne normy vzťahujúce sa na účtovnú závierku roku 2013,
 Ako postupovať pri účtovnej uzávierke a závierke roku 2013 (zaúčtovanie závierkových účtovných prípadov, časové rozlíšenie, tvorba rezerv, kurzové rozdiely, opravné položky …),
 Finančná analýza (cash flow, likvidita, hlavná činnosť, podnikateľská činnosť, ekonomická činnosť),
 Kedy a v akom prípade je mimovládna organizácia povinná podať daňové priznanie,
 Návod na spracovanie daňového priznania za rok 2013,
 Praktický príklad vyplnenia daňového priznania mimovládnej organizácie,
 Najdôležitejšie zmeny daňových právnych noriem platných pre rok 2014,
 Najdôležitejšie zmeny v účtovníctve pre mimovládne organizácie v roku 2014.
Termíny, miesto konania školenia, termín podania prihlášky:

Termín        Mesto                Prihláška 
a úhrada do 
Špecifický 
symbol                  
17.2.2014 Bratislava* 10.2.2014 17022014
21.2.2014 Banská Bystrica* 14.2.2014 21022014
27.2.2014 Košice* 20.2.2014 27022014
28.2.2014 Prešov* 21.2.2014 28022014
5.3.2014 Žilina* 26.2.2014 5032014

 

 

 

 

 

 

 

* presné miesto konania bude oznámené dodatočne

Predpokladaná doba trvania: 8.00 – 16.00 hod (8.00 – 8.30 registrácia účastníkov)

Lektor školenia: RNDr. Ing. Marcela Dobešová (analytička, lektorka s bohatými skúsenosťami v oblasti ekonomiky a riadenia MVO), Ing. Magdaléna Feniková (daňová poradkyňa, skúsená lektorka)

Prihlásiť sa môžete zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu: CPV, n. o., Ulica 1. mája 18, 010 01 Žilina, e-mailom na adresu: stredanska@sluzbymvo.sk, faxom na čísle: 041/3211790 alebo prostredníctvom on-line formulára na stránke www.sluzbymvo.sk/skolenie 

Poplatok: 50,- EUR s DPH/ účastník (cena obsahuje organizačné náklady, občerstvenie a materiály)
Uhraďte najneskôr podľa hore uvedených termínov bankovým prevodom na účet: 0423553520 / 0900, VS: vaše IČO, KS: 0308, ŠS: deň, mesiac, rok konania školenia v tvare DDMMRRRR.
Účastníci sa preukážu dokladom o zaplatení (bankový výpis, prípadne prevodný príkaz) pred začiatkom školenia v mieste konania. Daňový doklad-faktúra bude zaslaná po obdržaní platby. Uhradený poplatok sa pri neúčasti na školení nevracia (možná účasť na školení v inom meste.)

UPOZORNENIE! Organizátor si vyhradzuje právo školenie zrušiť v prípade nedostatočného počtu účastníkov alebo zmeniť termín školenia z dôvodu, ktorý nemôže ovplyvniť (zásah vyššej moci, prerušenie dodávky el. energie, choroba lektora…). S prípadnou zmenou budú účastníci včas oboznámení.

Bližšie informácie:
Mgr. Zuzana Dobešová, tel. č.: 0917 350 156
Ing. Oľga Streďanská, tel. č.: 041/3211 791, 0911 811 388, 0908 961 248

 

Download this file (Pozv uct zavierka MVO.pdf)Pozvánka na školenie v PDF [Pozvánka na školenie v PDF] 155 Kb
Download this file (Prihl_uzavierka_MVO.doc)Prihláška na školenie [Prihláška na školenie] 19 Kb