Za spravodlivé financovanie sociálnych služieb

tlačová správa k pripravovanej novele zákona o sociálnych službách

 

Asociácia seniorských prijímateľov sociálnych služieb,

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR,

Spišská katolícka charita a

Slovenská katolícka charita

vydali tlačovú správu v Bratislave, 26. 11. 2013


Organizátori dnešného verejného zhromaždenia: ZA SPRAVODLIVÉ FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, ktoré sa dnes konalo pred budovou NR SR ďakujú všetkým účastníkom a konštatujú, že zhromaždenie malo zmysel a úspech.

A to napriek tomu, že predkladateľ návrhu 5. Novely Zákona 448/2008 o sociálnych službách novelu nestiahol z rokovania, čo bola prioritná požiadavka zhromaždenia. Keďže zástupcovia organizátorov Združenia seniorských prijímateľov sociálnych služieb, Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb a Slovenskej katolíckej charity predpokladali, že súčasná novela, voči ktorej protestovali, nebude z rokovania stiahnutá, predložili predkladateľovi aj požiadavky, ktoré majú odstrániť, alebo aspoň zmierniť jej negatívny dopad na prijímateľov sociálnych služieb. Po zhromaždení ich prijal štátny tajomník MPSV a R SR Jozef Burian, ktorý v mene predkladateľa vyjadril nasledovný postoj ku konkrétnym požiadavkám:

1. požiadavka: Odloženie účinnosti ustanovenia, podľa ktorého sa v existujúcich Domovoch sociálnych služieb nebudú môcť od januára 2014 umiestňovať seniori. Pretože preregistrácia vyše 45 000 odkázaných seniorov umiestnených dnes vo verejných i neverejných Domovoch sociálnych služieb (DSS ) do statusu Zariadenia pre seniorov (ZPS) alebo do Špecializovaného zariadenia (ŠPZ) je za mesiac a pol nevykonateľná.

stanovisko predkladateľa: Návrh novely bude zmenený a predložený do pléna NR SR tak, že na toto ustanovenie v nej bude zakotvený ročný odklad.

2. požiadavka: Žiadame ročný odklad na odloženie účinnosti v obmedzení kapacity klientov v statuse ZPS na 22 klientov (pôvodne bolo v návrhu dokonca 12 klientov!!!) a Špecializovaného zariadenia na 40.

stanovisko predkladateľa: Aj v tomto prípade bude návrh pozmenený tak, aby stanovil ročný odklad a kapacita 22 klientov v statuse Zariadenia pre seniorov (ZPS sa zmení z 22 na 40).

3. požiadavka: Žiadame zvýšenie príspevku v odkázanosti pre klientov umiestnených v statuse Špecializovaného zariadenia v stupňoch odkázanosti V a VI o 100 E mesačne. Pre Špecializované zariadenie už dnes platný zákon stanovuje vyšší počet zamestnancov než pre status Domova sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov. Tým, že novela núti Domovy sociálnych služieb do preregistrácie klientov na status Špecializovaného zariadenia dostanú sa v dôsledku povinnosti zamestnať viac obslužného personálu do dlhovej špirály a do hrozby bankrotu. V súčasnosti sú totiž DSS finančne ledva na nule.

stanovisko predkladateľa: Podľa štátneho tajomníka MPSV a R SR Jozefa Buriana nie je – ako povedal v jeho silách zvýšiť príspevok v odkázanosti pre klientov v statuse ŠPZ, ale riešenie vidí v tom, že novela dáva ročný odklad na splnenie dnes už uzákonených personálnych požiadaviek na status ŠPZ s tým, že v budúcej 6. novele budú uvažovať o zrušení personálnych požiadaviek, keďže štandardy kvality by mali byť dostačujúce na zabezpečia kvalitnej sociálnej služby.

4. požiadavka: Žiadame, aby najneskôr do apríla 2014 bola pripravená ďalšia novela zákona, ktorá odstráni nespravodlivosť vo financovaní klientov umiestnených u neverejných poskytovateľov a zrovnoprávni postavenie verejných a neverejných poskytovateľov.

stanovisko predkladateľa:

– Štátny tajomník MPSV a R SR Jozef Burian objasnil organizátorom zhromaždenia, že na predloženie novej – v poradí už 6.tej novely zákona nemôže prisľúbiť tento termín, ale môže prisľúbiť, že bude predložená v roku 2014 (a mala by byť platná v od 1.1. 2015).

– Zároveň sa zaviazal, že po audite verejnej správy predkladateľ urobí všetko preto, aby 6. Novela Zákona 448/2008 o sociálnych službách nastavila systémové a rovnocenné financovanie starostlivosti o odkázaných klientov bez ohľadu na to, či sú im sociálne služby poskytované u verejného, alebo neverejného poskytovateľa a bez ohľadu na to, či sú poskytované pobytové, alebo ambulantné sociálne služby.

– Zdôraznil, že budúci rok bude nedostatok financií pre odkázaných klientov u neverejných poskytovateľov riešený výnimočným spôsobom – navýšením o 10 miliónov Eur priamo zo štátneho rozpočtu – o čom, ako povedal informoval dnes plénum NR SR aj minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter.

5. požiadavka: Zabezpečenie, aby sa príspevok v odkázanosti stal obligatórnou dávkou vyplácanou zo štátneho rozpočtu a aby nebol v kompetencii samospráv.

stanovisko predkladateľa: K tejto požiadavke sa podľa vyjadrenia Jozefa Buriana môže predkladateľ vyjadriť až po audite verejnej správy v roku 2014.

6. požiadavka: Trváme na tom, aby nová novela odstránila diskrimináciu všetkých seniorov a odkázaných v zariadeniach sociálnych služieb v prístupe k zdravotníckej starostlivosti. Preto žiadame zakotviť do novej novely povinnosť pre zdravotné poisťovne uhrádzať všetky zdravotnícke úkony vo všetkých tipoch sociálnych zariadení, v ktorých sa vykonávajú. Za posledných 20 rokov všetky vlády rušili geriatrické lôžka a lôžka dlhodobo chorých v nemocniciach v snahe, aby ušetrili zdroje nemocníc a zdravotných poisťovní a premiestnili odkázaných občanov do sociálnych zariadení, ktoré vykonávajú denne 45 zdravotníckych úkonov, ale zdravotné poisťovne im tieto úkony nepreplácajú. V Slovenskej republike čelíme teda absurdnosti, že väzni majú právo čerpať si zdravotné poistenie, ktoré si mnohí nikdy neplatili, ale seniori v sociálnych zariadeniach, ktorí si zdravotné poistenie poctivo platili celý život, toto právo nemajú!!! Poskytovateľ, ktorý ošetrí väzňa dostane úkon zaplatený poisťovňou, ale poskytovateľ, ktorý v sociálnom zariadení ošetrí seniora, úkon poisťovňou preplatený nemá!

stanovisko predkladateľa: Jozef Burian zdôraznil, že riešenie tohto problému je v kompetencii Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR), ktoré práve na iniciatívu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR (MPSV a R SR) uvažuje prvý raz v histórii aspoň o čiastočnom podieľaní sa zdravotných poisťovní na úhrade zatiaľ 9 –tich zdravotníckych úkonov zo 45-tich, vykonávaných v zariadeniach sociálnych služieb. Má sa tak stať novelizáciou troch zákonov v kompetencii MZ SR, ktoré by mali byť platné od 1.7. 2014.

Zástupcovia prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb vyjadrujú ľútosť nad tým, že opäť nedostatočná novela, ktorá nerieši to podstatné: neodstraňuje diskrimináciu klientov neverejných poskytovateľov a nerieši financovanie sociálnych služieb spravodlivo a systémovo nebola stiahnutá z rokovania NR SR. Napriek tomu ďakujú predkladateľovi novely štátnemu tajomníkovi MPSV a R SR Jozefovi Burianovi za operatívnu reakciu a dúfajú, že negatívne dopady novely budú aspoň zmiernené schválením takto upraveného znenia návrhu novely. Organizátori dnešného verejného zhromaždenia budú precízne sledovať, či sa prísľuby rezortov MZ SR o začatí preplácania zdravotníckych úkonov v sociálnych zariadeniach ako aj prísľub MPSV a R SR o príprave spravodlivej 6. novely Zákona 448/2008 o sociálnych službách, začnú v roku 2014 aj plniť.