Boli sme pri tom

SocioForum bolo prvé, ktoré si uvedomilo, že mimovládne organizácie, ktoré pracujú v prospech detí a rodiny, nesmú obísť mlčaním

tragický prípad malej Lucie, ktorú našli po 3 rokoch od jej smrteľných zranení spôsobených otčimom. Spolu s Asociáciou krízových centier zorganizovalo 24. septembra tlačovú konferenciu, ktorej cieľom bolo poukázať na systémové a nie individuálne zlyhania pri ochrane našich detí. Rovnako prišlo s návrhom na zvolanie mimoriadneho zasadnutia Výboru pre deti a mládež, ktorý sa mal touto otázkou zaoberať. Východiskom sa stala správa „Situácia v oblasti ochrany detí pred násilím z pohľadu MVO zameranej na poskytovanie pomoci týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom”, ktorú vypracovali Mária a Ivan Leitmanovci z krízového centra Náruč v Žiline. Treba vyzdvihnúť zástupcov MNO vo Výbore pre deti a mládež, že pred zasadnutím výboru zorganizovali 5. októbra okrúhly stôl, aby lepšie porozumeli fungovaniu systému sociálno-právnej ochrany detí a spoločne s odborníkmi na túto problematiku pripravili pre výbor fundované návrhy opatrení a úloh. Výbor rokoval 11. októbra a prijal 3 zásadné uznesenia: vypracovať stratégiu ochrany detí pred násilím, uviesť do života dlho diskutovaný inštitút detského ombudsmana a navýšiť počet sociálnych pracovníkov, ktorí sa budú špeciálne venovať vyhľadávaniu, ochrane a pomoci deťom ohrozeným násilím. Už 17. októbra ich zástupcovia výboru predložili Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, aby ich odporučila vláde SR. Štafetu prebrali štátni úradníci a politici, ktorým musíme dať chvíľu času, aby rozhodli o konkrétnych krokoch. Dúfame, že tak urobia nielen symbolicky do 19. novembra, kedy je Deň prevencie týrania detí.