Stanovisko SocioFóra k programu zvyšovania zamestnanosti mladých

Stanovisko SocioFóra
k programu zvyšovania zamestnanosti mladých

Nezávislá platforma SocioFórum víta program zvyšovania zamestnanosti mladých ľudí na Slovensku. Neziskové organizácie, ktoré poskytujú sociálne služby, majú s využívaním aktívnych opatrení na trhu práce dlhoročné skúsenosti. Podporované zamestnávanie ťažko umiestniteľných rizikových skupín obyvateľstva na trhu práce má šancu priniesť viacero pozitívnych efektov súčasne:
 

1. Práca na konkrétnej pracovnej pozícii overí schopnosti a najmä vhodnosť toho-ktorého mladého človeka pre daný druh práce. To je osobitne dôležité pri osobných službách, ktoré sú náplňou sociálnych služieb pre ľudí odkázaných na pomoc. Doterajšie skúsenosti ukazujú, že nie všetci adepti na trvalé zamestnanie v sociálnych službách sú dostatočne empatickí a dokážu kvalitne vykonávať priamu prácu s klientom. Je dobré zistiť to čím skôr a radšej hľadať svoje poslanie v inej oblasti. Na druhej strane tí, ktorých táto práca naplní a zaujme, môžu byť pre organizáciu trvalým prínosom.
 

2. Zvýšenie počtu zamestnancov umožní, aby klienti dostávali viac starostlivosti a podpory, čím sa zvýši kvalita ich života.
 

3. Príspevok z verejných zdrojov na zamestnávanie týchto ľudí doplní verejné zdroje na strane poskytovateľov služieb, ktoré sú permanentne podfinancované.
 

4. Zamestnávanie mladých nezamestnaných prinesie nové nároky na riadiace schopnosti manažérov, pretože vyžaduje aj schopnosť motivovať, vychovávať, hľadať a nachádzať individuálne stimuly, objektívne pravidlá hodnotenia a možnosti kariérneho rastu. V zložitejších prípadoch by malo ísť o spoluprácu s poradcami štátnych alebo neštátnych služieb zamestnanosti.
 

5. Dlhodobý program zamestnanosti mladých a stabilné pravidlá sociálneho podnikania môžu vyústiť do vytvárania prosperujúcich sociálnych podnikov.
 

V sociálnej oblasti je široké pole uplatnenia mladých nezamestnaných aj v práci s rodinami, ktoré nezvládajú starostlivosť a výchovu svojich detí, pri odľahčovaní rodín so zdravotne postihnutým členom, pri vyhľadávaní ľudí odkázaných na pomoc. Obrovské množstvo práce ich čaká v komunitných centrách a voľnočasových aktivitách pre deti, osobitne pre deti z málo podnetného sociálneho prostredia.
 

Užitočnej práce, ktorá čaká na mladých šikovných ľudí, je dosť a to nielen v sociálnej oblasti. Efektívnosť programu však bude závisieť aj od rozumných podmienok jeho realizácie, od spôsobu jeho organizovania, od kontroly zameranej na skutočné výsledky a nie na výkazníctvo a od toho, kto bude mať šancu sa zapojiť. Stovky neziskových organizácií a množstvo dobrovoľníckych združení je pripravených participovať na tomto programe.
 

V Bratislave, 26.4.2012
 

S pozdravom

 

 

 

Výbor SocioFóra

Mária FILIPOVÁ, Centrum pomoci sociálne znevýhodneným občanom, Banská Bystrica

Soňa HOLÚBKOVÁ, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Žilina

Vladislav MATEJ, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava

Alica MIKLÁŠOVÁ, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas, n.o., Vrbové

Viera MRÁZOVÁ, Jazmín, n.o., Handlová

Stefi NOVÁKOVÁ, Dom Svitania, n.o., Jakubov

Oľga REPTOVÁ, OMAPO o.z., Dunajská Lužná

Terézia SEMAŇÁKOVÁ, ZPMP Kežmarok, Kežmarok

Anna ŠMEHILOVÁ ml., EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského, Nitra

Pavol VILČEK, Spišská katolícka charita, Spišská Nová Ves

Helena WOLEKOVÁ, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava

Viera ZÁHORCOVÁ, Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o., Bratislava

Danka ŽILINČÍKOVÁ, Centrum Návrat v Banskej Bystrici, Banská Bystrica