Výzva neziskových organizácií k asignačnému mechanizmu 2% z daní právnických osôb.

Bratislava 18.11.2011

 

Platformy neziskových organizácií v súlade s platným Uznesením Rady vlády z roku 2009 zhodnotili ekonomický dopad mechanizmu 2% dane, ktorý bol prijatý v roku 2009.

 

Ekonomický stav a ekonomické prognózy vedú neziskový sektor k jednoznačnému odporučeniu: „zachovať súčasný právny stav platný pre roky 2010, 2011 ako definitívne riešenie právnej úpravy asignačného mechanizmu 2 percentnej dane”.

 

V súlade s touto skutočnosťou žiadame ministra financií, aby :

a) vyhovel žiadosti neziskových organizácií a zapracoval túto výzvu do novely zákona o dani z príjmov v rámci schvaľovania zákona o štátnom rozpočte,

b) prijal zástupcov neziskových organizácií ohľadom aktuálneho riešenia viac zdrojového financovania organizácií neziskového sektora

 

Súčasne žiadame splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť, aby pokračoval v rokovaniach s ministerstvom financií ohľadom stabilizácie finančných zdrojov pre neziskový sektor.

 

K vyššie uvedenému rozhodnutiu dospeli neziskové organizácie z nasledovných dôvodov:

Z aktuálne získaných údajov poukazujeme na znižujúci sa objem financií, ktorý sa prostredníctvom nového asignačného mechanizmu dostáva do neziskových organizácií – inštitúcií pôsobiacich s verejne prospešným presahom. Konkrétne z 37,5 mil. EUR v roku 2009 sa podiel zo zaplatenej dane znížil na 23,5 mil. EUR, ktoré do systému prišli do konca augusta 2011.

Rovnako vidíme aj pokles počtu právnických osôb, ktoré daný mechanizmus využívajú, konkrétne z 30 tis. poukazujúcich subjektov v r.2009 je iba 25,7 tis. subjektov v roku 2011 ( údaj platný do augusta 2011 ).

 

Nové mechanizmy nepriamej podpory štátu pre MVO, inštitúcie pôsobiace s verejne prospešným presahom, doteraz nepriniesli želateľné efekty.

Z 25,7 tis. poukazovateľov, právnických osôb, dar z vlastného zisku poskytlo iba 2,4 tis.. V prípade, ak by sa naplnil zákonom stanovený mechanizmus o postupnom znižovaní percenta asignovanej dane, neziskové organizácie by v budúcom roku prijali o 6,5 mil. EUR menej.

Keďže motivácia pre subjekty, ktoré dnes darovali z vlastného zisku po zdanení bude nižšia, bude aj výnosnosť a príjem pre neziskové organizácie oveľa nižší. Pritom vieme, že sa to síce týka nižšieho počtu poskytovateľov, ale práve tých, ktorí v roku 2011 poskytli neziskovým organizáciám takmer polovicu všetkých zdrojov poukázaných PO.

Neodvažujeme sa ani len odhadnúť výpadok asignovanej sumy zapríčinený poklesom ekonomického rastu, znížením príjmov ŠR z dane z príjmov právnických osôb a predpokladaných nových daňových stimulov pre vybrané významné právnické subjekty.

 

V najbližších rokoch, žiaľ očakávame negatívny dopad ekonomickej krízy na našu spoločnosť, našich občanov, a s tým spojené nároky na sociálnu sieť. Neoddeliteľnou súčasťou tejto siete sú mimovládne neziskové organizácie pôsobiace s verejne prospešným presahom. Sú v tejto sieti nezastupiteľné práve pre to , že svoje služby poskytujú efektívnejšie, s dôrazom na inovatívne prístupy k cieľovým skupinám a pôsobia aj tam, kde nedosahuje štát a samospráva.

Zníženie objemu financií z asignačného mechanizmu, ako fungujúceho, transparentného mechanizmu prerozdeľovania verejných zdrojov, by prišlo k takému výpadku financií pre podporu aktivít neziskových organizácii , ktorý by ohrozil ich existenciu a pôsobenie vo verejnom priestore, a tým aj samotnú sociálnu sieť v našej spoločnosti v čase blížiacej sa krízy, v čase najmenej na to vhodnom.

 

 

 

               Milan Andrejkovič,                                                            Marcel Zajac 

                   1. SNSC                                                      zástupca Ekofóra vo výbore pre MVO

                                                                                 pri rade vlády pre ľudské práva a menšiny

 

Podpísané platformy:

Ekofórum
Fórum Donorov
Fórum kresťanských inštitúcií
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
Rada mládeže Slovenska
Asociácia komunitných nadácií Slovenska
Koalícia na podporu individuálneho darcovstva
SocioFórum
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
Slovenské centrum fundraisingu