22.10.2010 List ministrovi II – aktualizácia a doplnenie Národných priorít rozvoja sociálnych služieb

VEC: Aktualizácia a doplnenie Národných priorít rozvoja sociálnych služieb

 

V Bratislave, 20. 10. 2010

 

Vážený pán minister Mihál,

dovoľujeme si Vás v krátkom časovom odstupe osloviť už po druhýkrát. V tom prvom prípade išlo o financovanie sociálnych služieb v roku 2011, čo považujeme za  veľmi naliehavú úlohu vzhľadom na prípravu rozpočtov miestnej a regionálnej samosprávy.

Tentokrát si Vás dovoľujeme osloviť kvôli Národným prioritám rozvoja sociálnych služieb v rokoch 2009 – 2013. Tento dokument vypracovalo ministerstvo začiatkom roku 2009 a má slúžiť ako východisko pre spracovanie komunitných plánov sociálnych služieb na úrovni obcí a koncepcií rozvoja služieb na úrovni vyšších územných celkov.

Sme toho názoru, že tento dokument treba aktualizovať a doplniť Z pohľadu SocioFóra je rizikovou najmä nejednoznačnosť, resp. dvojznačnosť národných priorít, ktoré sa na jednej strane hlásia k razantným zmenám potrebným pre rozvoj sociálnych služieb a zároveň ponechávajú pootvorené dvierka pre tradičné postupy. Druhým veľkým rizikom je absencia určenia podporných nástrojov pre napĺňanie priorít. Dôsledkom je kontinuálny tok verejných zdrojov do tradičných inštitucionálnych služieb.

V uplynulých necelých dvoch rokoch sa ukázalo, že napriek tomu, že prioritami sú rozvoj terénnych a komunitných služieb, verejné zdroje išli najmä na podporu tradičnej inštitucionálnej starostlivosti. V programovom období 2007 – 2013 máme v Regionálnom operačnom programe k dispozícii 270 mil. EUR na skvalitnenie a rozšírenie infraštruktúry pre sociálne služby. Ako sme ich doteraz využili?

Tabuľka 1: Schválené finančné príspevky z ROP na infraštruktúru sociálnych služieb pre deti a dospelých v rokoch 2009 – 2010

Počet podporených zariadení

Výška schválených príspevkov

Služby pre deti

11

11 576 298

Služby pre dospelých

116

170 606 045

Služby spolu

127

182 181 343

 Zdroj: Vlastné prepočty údajov z www.ropka.sk

Schválené nenávratné príspevky predstavujú 67,5 % celkovej sumy vyčlenenej na toto obdobie.

Jedinou lastovičkou medzi schválenými projektami je projekt Komunitného multifunkčného centra – KOMUCE, ktorý podal Mestský úrad  Banská Bystrica. Podľa autorky projektu, Márie Filipovej, najťažším orieškom pri spracovaní projektu komunitného centra bolo naplniť stanovené kritériá, pretože sú jednostranne zamerané na hodnotenie projektov inštitucionálnej starostlivosti. Tieto kritériá SocioFórum od schválenia ROP opakovane kritizovalo a žiadalo MPSVR a MVRR zmeniť ich. Bezúspešne.

V ROP zostáva ešte stále takmer 90 mil. EUR. Treba rázne konať, vypracovať Program podpory terénnych a komunitných služieb, presvedčiť Európsku komisiu o potrebe zmeniť indikátory hodnotenia projektov a pustiť sa do práce. Bývalý komisár Vladimír Špidla zanechal v EK Správu ad hoc expertnej skupiny o premene inštitucionálnej starostlivosti na služby založené na komunite. V správe sa odporúča, aby EK nepodporovala zo štrukturálnych fondov rekonštrukcie a výstavbu zariadení inšitucionálnej povahy, ale naopak, aby podporila deinštitucionalizáciu služieb. Takže šanca na úspech pri žiadosti o zmenu kritérií tu je.

Druhým nevyužitým zdrojom podpory terénnych a komunitných služieb sú štátne dotácie na sociálne bývanie. Bývanie je prvým predpokladom poskytovania terénnych a komunitných služieb pre ľudí odkázaných na pomoc. Pôjde v podstate o podporované bývanie tak pre rodiny a jednotlivcov, ktorí sa usilujú dostať z krízovej životnej situácie ako aj pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím.

Práve v tomto čase schválili poslanci NR SR návrh zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Sociálne bývanie je v zákone definované po prvýkrát. Zákon vymedzuje sociálne bývanie v § 20 nasledovne:

„(1) Sociálne bývanie je bývanie obstarané s použitím verejných prostriedkov určené na primerané a ľudsky dôstojné bývanie fyzických osôb, ktoré si nemôžu obstarať bývanie vlastným pričinením a spĺňajú podmienky podľa tohto zákona. Sociálne bývanie je aj bývanie alebo ubytovanie financované s použitím verejných prostriedkov a poskytované v rámci starostlivosti podľa osobitných predpisov.[1])“

A je tu opäť nastražená pasca. Ak nedáme pozor, budú sa z prostriedkov štátneho rozpočtu stavať nové detské domovy a domovy sociálnych služieb. Zákon by nemal podporovať celoročné ubytovanie v zariadeniach sociálnych služieb. Mal by podporovať vytváranie sociálnych služieb komunitného typu ako sú rehabilitačné stredisko, zariadenie podporovaného bývania, zariadenie núdzového bývania, domov na pol cesty a pod. Bude potrebné precizovať podmienky získania dotácie na rozvoj bývania práve s prihliadnutím na národné priority.

Vážený pán minister, bolo by hriechom nekonať, ak poznáme existujúce riziká. SocioFórum navrhuje:

  1. Vypracovať vzájomne previazaný Program rozvoja terénnych a komunitných služiebProgram deinštitucionalizácie služieb spolu s definovaním podporných nástrojov na ich  realizáciu.  
  2. Požiadať EK o zmenu kritérií pre čerpanie prostriedkov na sociálnu infraštruktúru, aby mohli byť podporené programy uvedené v bode 1 (cca 88 miliónov EUR)
  3. Poskytnúť poradenstvo pri príprave pilotných projektov
  4. Ustanoviť expertnú skupinu pre posudzovanie a monitorovanie projektov

 

Súčasne ponúkame neformálnu pôdu na prvú diskusiu o možnej podobe budúcich programov, ako aj o procese ich tvorby a implementácie. V januári 2010 sa bude konať 3. Fórum poskytovateľov služieb, ktoré organizuje Sociofórum spoločne s Európskou asociáciou služieb pre zdravotne postihnutých, ktorá je propagátorkou programu deinštitucionalizácie služieb.

Vážený pán minister, Slovensko zaostáva v modernizácii sociálnych služieb minimálne 20 rokov za ostatnými krajinami EU. Ani hospodárska kríza, ani akútne problémy s financovaním sociálnych služieb nemôžu byť preto dôvodom nepracovať súčasne na zásadných zmenách tohto systému, aby sme občanom Slovenska mohli ponúknuť dostupné a kvalitné služby.

S pozdravom.

Za výbor SocioFóra:

Mária FILIPOVÁ, Agentúra podporovaných služieb, Banská Bystrica 
Soňa HOLÚBKOVÁ, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Žilina 
Dagmar KOZÁKOVÁ, Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže, Košice 
Slavomír KRUPA, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava 
Vladislav MATEJ, SOC IA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava 
Alica MIKLÁŠOVÁ, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas, n.o., Vrbové 
Viera MRÁZOVÁ, Jazmín, n.o., Handlová 
Stefi NOVÁKOVÁ, Dom Svitania, n.o., Jakubov 
Oľga REPTOVÁ, OMAPO o.z., Dunajská Lužná 
Terézia SEMAŇÁKOVÁ, ZPMP Kežmarok, Kežmarok 
Anna ŠMEHILOVÁ ml., EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského, Nitra 
Judita VARCHOLOVÁ, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Košice 
Helena WOLEKOVÁ, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava 
Viera ZÁHORCOVÁ, Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o., Bratislava

 

| SocioFórum | c/o: SOCIA – nadácia na podporu  sociálnych zmien | Legionárska 13 | 831 04 Bratislava | 
| Tel./Fax: 02/5564 5214-15 | socioforum@socia.sk  www.socioforum.sk |[1]) Napríklad zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z.