Na čom participujeme

Projekt ACF Slovakia – ROZVOJ SOCIOFÓRA

Projekt ” Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík” je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Projekt je zameraný na posilnenie advokačnej funkcie Nezávislej platformy SocioFórum ako relevantného partnera štátnej/verejnej správy pri tvorbe verejných politík v sociálnej oblasti. Posilní expertízu členov platformy v prospech návrhov verejných politík a participácie pri tvorbe viacerých strategických materiálov Slovenska a pri príprave nového programového obdobia eurofondov. Prostredníctvom projektu sa snaží prispieť k tomu, aby opatrenia sociálnej ochrany neboli cieľom pomoci, ale nástroj sociálneho začlenenia.

Plánované obdobie: 1.7.2020 – 31.12.2021
Celková suma projektu: 63 056€
Schválený grant: 56 750€

Metodická podpora a príprava komunitných plánov sociálnych služieb

Účasť v pracovných skupinách pri tvorbe stratégií a príprave legislatívy